Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /usr/home/staszow/public_html/index.php on line 5

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/staszow/public_html/index.php:5) in /usr/home/staszow/public_html/index.php on line 17
Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Staszowie

ROZDZIAŁ I
HISTORIA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
NA ZIEMI STASZOWSKIEJ
Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego jest jedna z najstarszych organizacji zawo-
dowych w Polsce. Swoimi korzeniami sięga 1905 roku, kiedy to na fali wzburzenia
politycznego i społecznego w carskiej Rosji, Polacy podjęli walkę o przywrócenie
tożsamości narodowej, walkę o polska szkołę. Idea ta trafiła do serc nauczycieli
ludowych i wychowanków szkół rosyjskich, którzy nie poddali się naporowi rusyfi-
kacji. To ci młodzi zapaleńcy zebrali się potajemnie noca z 1 na 2 października 1905
roku w małej szkółce w Pilaszkowie pod Łowiczem, aby ustalić zasady wspólnej
walki o polskość szkół. Stwierdzili, że istnieje konieczność zrzeszania się nauczy-
cieli dla obrony ich własnych zawodowych praw. Idea ta szybko zakiełkowała
wśród nauczycieli i już w listopadzie 1905 roku powstał Polski Zwiazek Nauczy-
cielski, który domagał się zrównania płac nauczycielek i nauczycieli oraz określenia
minimalnej płacy.
Nauczyciele szkół elementarnych utworzyli w powstałym Zwiazku Sekcję
Szkół Elementarnych, z której w 1916 roku powstało Zrzeszenie Nauczycielstwa
Szkół Poczatkowych. W 1919 połaczyło się ono ze Zwiazkiem Polskiego Nauczy-
cielstwa Ludowego w Galicji (istniejacego od grudnia 1905 roku) tworzac silny i
liczny Zwiazek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych obejmujacy cały,
wolny już kraj. Od 1930 roku, kiedy nastapiło ostateczne zjednoczenie się Zwiaz-
ku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych ze Zwiazkiem Nauczycieli Szkół
Średnich, ogólnopolska organizacja zawodowa nauczycieli przyjęła nazwę Zwiazku
Nauczycielstwa Polskiego, która nosi do dziś. Program Zwiazku Nauczycielstwa
Polskiego zawierał dwa główne kierunki. Były nimi:
- walka o powszechna, obowiazkowa, bezpłatna szkołę, dażaca do nowocze-
sności form, treści i metod nauczania
- walka o wysoka pozycję społeczna nauczycieli, poprzez umożliwienie im
zdobycia wyższego wykształcenia, odpowiednio wysokiego wynagrodzenia,
stabilizacji prawnej i socjalnej.
W ciagu całego okresu działalności ZNP te podstawowe założenia programo-
we były i sa zawsze stawiane na pierwszym miejscu.
W tragicznych latach okupacji hitlerowskiej Zwiazek przekształcił się w Tajna
Organizację Nauczycielska (TON), która szeroko rozwijała konspiracyjny system
tajnego nauczania dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach kształcenia. Tysiace
członków Zwiazku zdrowiem i życiem zapłaciło za swa patriotyczna postawę. Ci,
którzy przeżyli koszmar okupacji i wojennej zawieruchy, natychmiast podejmowali
apel Zwiazku o przystapienie do odbudowy zrujnowanej polskiej oświaty.
W tych niezwykle trudnych latach powojennych Zwiazek starał się nieść
różnoraka pomoc żyjacym w skrajnym ubóstwie nauczycielom.
Walkę o realizację swoich założeń programowych toczył Zwiazek przez cały
okres Polski Ludowej. Budował domy wczasowe i sanatoria, inicjował budowę
domów nauczycieli, rozwijał i popierał różnorodne formy działalności kulturalnej
i sportowo-rekreacyjnej, prowadził przez dziesiatki lat masowe doskonalenie
nauczycieli w formie rejonowych konferencji pedagogicznych, rozwijał swoje wy-
dawnictwa pedagogiczne niosac pomoc młodym nauczycielom.
Działalność Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Staszowskiej datuje
się od 1919 roku, to jest od obradujacego w dniach od 14 do 17 kwietnia w War-
szawie ogólnopolskiego zjazdu nauczycieli zwanego Sejmem Nauczycielskim. Ob-
rady tego zgromadzenia, a zwłaszcza ustalenia przyjęte w sprawie ustroju polskiej
szkoły, szerokim echem odbiły się w całym polskim nauczycielstwie, nie omijajac
naszego środowiska. Nauczyciele Staszowa i pobliskiego Szydłowa zaczęli tworzyć
pierwsze organizacje zwiazkowe. Opublikowana w pierwszym numerze "Głosu
Nauczycielskiego" deklaracja mówiaca, że zrzeszone w Zwiazku nauczycielstwo
"(...) wszystkie swoje siły i życie, a w potrzebie krew i mienie swoje odda, ku po-
mnożeniu kultury i dorobku narodu (...)", była czytana i szeroko dyskutowana na
zebraniach i spotkaniach towarzyskich nauczycieli.
Brak szerszych źródłowych materiałów o pracy zwiazkowej na naszym terenie
w okresie międzywojennym nie pozwala na dokładne jej omówienie. Ze wspo-
mnień nieżyjacej już działaczki zwiazkowej, nauczycielki Szkoły Podstawowej nr
1 w Staszowie, Marii Malec, wiemy o udziale członków ZNP Ogniska Staszów
w ogólnopolskim strajku nauczycieli w 1937 roku, kiedy ówczesny rzad zawiesił
działalność Zwiazku za jego radykalne wystapienia w obronie godności nauczycieli.
Zdecydowana postawa wszystkich członków Zwiazku w obronie zawieszonego
Zarzadu Głównego zakończyła się pełnym sukcesem. Rzad musiał się wycofać ze
wszystkich działań represyjnych w stosunku do ZNP.
W okresie międzywojennym Zwiazek, oprócz rozwiazywania ściśle zawodo-
wych spraw pracowników oświaty i nauki, aktywnie angażował swoich członków
do działalności społecznej i kulturalnej, starał się wywierać znaczacy wpływ na
organizację systemu oświatowego, na cele i treści tego systemu. Rozwinał szeroka
działalność wydawnicza, udostępniajac swoim członkom szereg czasopism. Od
poczatku roku szkolnego 1933/34 aż do wybuchu wojny każdy nauczyciel członek
ZNP otrzymywał w ramach składki zwiazkowej "Głos Nauczycielski" oraz jedno
z wybranych przez siebie czasopism jako dodatek miesięczny. Czasopism do wy-
boru było 11: "Praca Szkolna", "Ruch Pedagogiczny", Polskie Archiwum Psycho-
logii", "Ogniwo", "Polska Oświata Pozaszkolna", "Rysunki i Zajęcia Praktyczne w
Szkole", "Szkoła Specjalna", "Śpiew w Szkole", "Wychowanie Fizyczne w Szkole",
"Szkoła Dokształcajaca Zawodowo", "Przedszkole". Wszystkie czasopisma dzie-
cięce były tygodnikami, przyczyniały się do aktualizacji procesu nauczania. Czaso-
pisma dziecięce były ściśle powiazane ze szkoła.
W pracy zwiazkowej zwracano duża uwagę na samokształcenie i jego powia-
zanie z kształceniem ustawicznym nauczycieli. Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego
goraco zachęcał swoich członków do ciagłej pracy nad soba. Potrzebę tę bardzo
mocno podkreślano na zorganizowanym przez Zwiazek w 1929 roku w Poznaniu
kongresie pedagogicznym. Osia nauczycielskiego ruchu samokształceniowego były
organizowane w ogniskach ZNP konferencje pedagogiczne.
Ogromna rolę w kształtowaniu postaw nauczycielskich odegrał zorganizowany
w Warszawie w dniach 27-29 maja 1939 roku Kongres Pedagogiczny ZNP. Kongres
ten zwołany w okresie narastajacego zagrożenia Polski, wezwał całe nauczyciel-
stwo i inteligencję polska do przygotowania się do obrony kraju i pomnażania jego
dorobku.
Uchwały Kongresu, przyjęte przez całe polskie nauczycielstwo, zaowocowały
jego głębokim patriotyzmem i bohaterska postawa w obronie ojczyzny we wrze-
śniu 1939 roku i walce z okupantem w latach 1939-1945.
Również nauczyciele Zimie Staszowskiej czynnie właczyli się w obronę Ojczy-
zny i walkę z okupantem płaca najwyższa cenę. Cenę swojego życia. Ginęli z bro-
nia w ręku, w hitlerowskich obozach zagłady i stalinowskich łagrach. Byli to:
1. Józef Barabasz z Barabaszówki zginał w Katyniu
2. Aleksander Belusiak - nauczyciel z Oględowa został rozstrzelany na
cmentarzu w Kurozwękach
3. Jan Bień z Ossali - zginał w Oświęcimiu
4. Stefan Błasiński - nauczyciel z Oględowa zginał pod Niemścicami
5. Józef Jaroń - kierownik Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie zginał w
Katyniu
6. Wincenty Jaśkiewicz - kierownik Szkoły Podstawowej w Strzegomiu
zginał w Mauthausen
7. - 8. Jan Kaczorowski - kierownik Szkoły Podstawowej w Szydłowie
i Władysława Kaczorowska - nauczycielka - zostali spaleni przez
hitlerowców we własnym domu
9. Roman Kolenda - kierownik Szkoły Podstawowej w Pęcławicach zginał
w Oświęcimiu
10. Józef Leśniak - nauczyciel z Bogorii - zginał w Oświęcimiu
11. Aleksander Opałka - nauczyciel z Grzymały zginał w czasie ofensywy
styczniowej
12. Władysław Pieczora - nauczyciel z Rudy zginał w Oświęcimiu
13. Jan Tymiński - nauczyciel z Oględowa zastrzelony przez Niemców w
Oględowie w 1944 roku
14. Stefan Warszawa - kierownik Szkoły Podstawowej w Kurozwękach
zginał w Gross Rosen
15. Jan Wróblewski - nauczyciel staszowskiego gimnazjum zginał w Katyniu

Druga zatytułowana "Nauczyciele tajnego nauczania Ziemi Staszowskiej"
zawiera 76 nazwisk nauczycieli, którzy narażajac swoje życie i życie najbliższych
podjęli cywilna walkę z okupantem uczac dzieci i młodzież na tajnych kompletach.
Ich bohaterski czyn został również upamiętniony w wydanej przez Zarzad Okręgu
w Tarnobrzegu ksiażce pt. "Szkoła przy zasłoniętych oknach".
1. Stanisław Adamczak - uczył na tajnych kompletach w Staszowie, w 1943
roku był więziony jako zakładnik w Sandomierzu
2. Jan Anioł - prowadził tajne nauczanie w Szczece
3. Józef Arendarski - nauczyciel z Szydłowa uczył na tajnych kompletach w
Chmielniku
4. Staefan Belusiak - prowadził tajne nauczanie w Oględowie
5. Janina Bień - uczyła konspiracyjnie w Łubnicach
6. Stanisław Bień - prowadził tajne nauczanie na poziomie gimnazjalnym na
terenie Turska Wielkiego
7. Stefan Błasiński - prowadził tajne nauczanie w Oględowie
8. Stanisław Chałoński - uczył na tajnych kompletach w Połańcu
9. Leon Czajęcki - prowadził tajne nauczanie w Grzymale
10. Czesław Czajkowski - prowadził tajne nauczanie w Staszowie
11. Stefan Czerwiec - uczył na tajnych kompletach w Staszowie
12. Zenon Delorme - uczył na tajnych kompletach w Połańcu
13. Kazimiera Drzymalska - uczestniczyła w tajnym nauczaniu w Osieku
14. Teodora Gawryś - prowadziła tajne nauczanie w Osieku
15. Władysław Gryzełko - prowadził tajne nauczanie na poziomie
podstawowym i srednim w Ruszczy
16. Michał Jańczuk - prowadził tajne nauczanie w Połańcu
17. Maria Jarema - prowadziła tajne nauczanie w Nakolu
18. Stefan Jarema - prowadził tajne nauczanie wśród "Jędrusiów"
19. Julian Jarzyna - prowadził tajne nauczanie w Połańcu
20. Janina Jaśińska - uczestniczyła w tajnym nauczaniu na poziomie
gimnazjalnym w Staszowie
21. Wincenty Jaśkiewicz - prowadził tajne nauczanie w oddziałach AK
22. Wincenty Jurecki - prowadził tajne nauczanie w oddziałach AK
23. Bronisław Kakol - prowadził tajne nauczanie w Woli Osowej
24. Mieczysław Kiełbasa - uczył na tajnych kompletach w Beszowej
25. Matylda Kokoszyńska - prowadziła tajne nauczanie w Osieku
26. Czesław Kolenda - prowadził tajne nauczanie w Kiełczynie
27. Stefan Kopczyński - organizował i prowadził tajne nauczanie na
poziomie gimnazjalnym w Staszowie
28. Janina Korpanty - prowadziła tajne nauczanie w Połańcu
29. Aleksandra Kozerska - uczestniczyła w tajnym nauczaniu na wschodnich
terenach Polski
30. Gizela Król - uczestniczyła w tajnym nauczaniu na terenie powiatu
puławskiego
31. Stefan Król - uczył na tajnych kompletach w Połańcu
32. Maria Krupa - uczyła na tajnych kompletach w Bogorii
33. Feliks Kupisz - prowadził tajne nauczanie w Jurkowicach
34. Kazimierz Lewiński - prowadził tajne nauczanie w Grzymale
35. Eugenia Litwińska - uczyła na tajnych kompletach w Strzegomiu
36. Stanisław Macek - organizator tajnego nauczania w Łubnicach
37. Maria Malec - prowadziła tajne nauczanie we wsi Kurów
38. Maria Mańkowska - prowadziła tajne nauczanie w Suchowoli
39. Antoni Mańkowski - uczestniczył w tajnym nauczaniu w Suchowoli
40. Tekla Marcinkowska-Wołowiec - prowadziła tajne nauczanie w
Łubnicach
41. Maria Marglewska - prowadziła tajne nauczanie w Bogorii
42. Franciszek Marglewski - prowadził tajne nauczanie w Bogorii
43. Stanisław Mazur - uczestniczył w tajnym nauczaniu w Staszowie na
poziomie gimnazjalnym
44. Stanisław Mazur - prowadził tajne nauczanie w Sichowie Dużym
45. Józef Miczulis - prowadził tajne nauczanie w Staszowie
46. Janina Migoń-Stojanow - uczyła konspiracyjnie w Mostkach
47. ks. Wacław Nadgrodkiewicz - był członkiem komisji egzaminacyjnych
tajnego nauczania w Staszowie
48. Kazimierz Olejarczyk - prowadził tajne nauczanie w Koniemłotach
49. Jan Ościk - był nauczycielem i członkiem komisji egzaminacyjnej tajnego
nauczania w Staszowie
50. Józef Pawłowski - uczył na tajnych kompletach w Staszowie
51. Roman Piętka - prowadził tajne nauczanie w Wiazownicy Dużej
52. Wacław Praszek - prowadził tajne nauczanie w Grzymale
53. Zofia Przyłucka - prowadziła tajne nauczanie w Garbowie
54. Antoni Punzet - nauczyciel z Połańca, oficer kampanii wrześniowej
55. Piotr Puton - uczył na tajnych kompletach w Staszowie
56. Janina Raczyńska - prowadziła tajne nauczanie w Staszowie
57. Stefania Ramocka - uczyła na tajnych kompletach w Staszowie
58. Józef Ramocki - prowadził tajne nauczanie w Staszowie
59. Maria Romek - uczyła na tajnych kompletach w Bogorii i Kiełczynie
60. Helena Rozek - uczyła na tajnych kompletach w Kiełczynie
61. Jan Skowron - uczestnik tajnego nauczania w Staszowie
62. Marcin Snopkiewicz - prowadził tajne nauczanie w Woli Malkowskiej
63. Sylwia Stasińska - uczyła na tajnych kompletach w Nowym Saczu
64. Józef Stępniewski - prowadził tajne nauczanie w Wiazownicy Kolonii
65. Joanna Szpak - pracowała na tajnych kompletach w Staszowie
66. Rozalia Sztaba - prowadziła tajne nauczanie w Staszowie
67. Helena Światyńska - prowadziła tajne nauczanie na poziomie
gimnazjalnym w Osali
68. Józef Światyński - prowadził tajne nauczanie na terenie Osali
69. Maria Telatyńska - uczestniczyła w tajnym nauczaniu w Osieku
70. Władysław Tuźnik - prowadził tajne nauczanie w Ruszczy
71. Jan Tymiński - prowadził tajne nauczanie w Oględowie
72. Jan Wantuch - prowadził tajne nauczanie w Miłoszowicach i Kiełczynie
73. Stanisław Wdowiak - uczył na tajnych kompletach w Staszowie
74. Feliks Wołoszynowski - uczył na tajnych kompletach w Połańcu
75. Jerzy Wójcicki - uczył na tajnych kompletach w Sokolinie
76. Michał Żal (senior) - prowadził tajne nauczanie w oddziałach Armii

Krajowej
Wielu nauczycieli Ziemi Staszowskiej czynnie uczestniczyło w zbrojnym ruchu
oporu należac do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.
Zarzad Oddziału ZNP w Staszowie ufundował tablicę upamiętniajaca wszyst-
kich nauczycieli - ofiary II wojny światowej i prowadzacych tajne nauczanie, która
została wmurowana w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie
i odsłonięta podczas wojewódzkiej uroczystości w 50-ta rocznicę powstania Taj-
nej Organizacji Nauczycielskiej w dniu 4 listopada 1989 roku. Odsłonięcia tablicy
dokonał w asyście żyjacych seniorów, organizatorów tajnego nauczania obecny
prezes Zarzadu Głównego ZNP dr Jan Zaciura.
Dzięki ogromnej ofiarności nauczycieli możliwe było przystapienie do natych-
miastowej organizacji szkolnictwa na terenie Ziemi Staszowskiej już we wrześniu
1944 roku. Nauczyciele bezinteresownie i z wielkim zaangażowaniem przystapili
do pracy uruchamiajac szkoły, organizujac do tej pracy miejscowe społeczeństwo.
Zarzad Oddziału ZNP w Sandomierzu organizował pomoc dla znajdujacych się w
tragicznej sytuacji rodzin nauczycielskich. Już w lutym i marcu 1945 roku powstały
pierwsze ogniwa ZNP, których głównym zadaniem było niesienie pomocy chorym
koleżankom i kolegom oraz staranie się u ówczesnych władz o pomoc materialna i
rozdzielanie darów z UNRA. Zebrania ognisk ZNP w powojennym okresie stawa-
ły się "rodzinnymi uroczystościami".
Samodzielna działalność Zarzadu Oddziału Powiatowego ZNP w Staszowie
datuje się od 13 marca 1955 roku po powstaniu z dniem 1 października 1954 roku
powiatu staszowskiego.
W celu przygotowania do utworzenia Oddziału Powiatowego ZNP powołana
została 14 stycznia 1955 roku Komisja Organizacyjna w składzie:
1. Stanisław Adamczak - przewodniczacy
2. Wanda Łukawska - sekretarz
3. Henryk Wojciechowski - członek
4. Stanisław Wdowiak - członek
5. Alina Kowalczewska - członek
6. Józef Ramocki - członek
7. Marian Piętowski - członek

Komisja ta przygotowała i przeprowadziła I Zjazd Zarzadu Oddziału Powiato-
wego ZNP w Staszowie w dniu 13 marca 1955 roku. W wyniku wyborów, pierw-
szy Zarzad Oddziału Powiatowego ZNP składał się z następujacych osób:
1. Stanisław Adamczak - prezes
2. Stanisław Wdowiak - wiceprezes
3. Maria Malec - sekretarz
4. Alina Kowalczewska - skarbnik
5. Józefa Bednarska - członek
6. Mieczysław Cieslik - członek
7. Laura Górska - członek
8. Kazimierz Haduch - członek
9. Maria Herman - członek
10. Edward Ryguła - członek
11. Stanisława Warchałowska - członek

Zjazd ten wybrał jednocześnie delegatów na Konferencję Okręgowa w Kielcach
w osobach:
1. Stanisław Adamczak
2. Józef Ramocki
3. Helena Światyńska

Pierwszy Zarzad Oddziału Powiatowego ZNP oparł swa działalność w terenie
na dziewięciu istniejacych Międzyzakładowych Organizacjach Zwiazkowych i Za-
kładowej Organizacji Zwiazkowej. Przed nowym Zarzadem stanęło wiele zagad-
nień pracy ideowej prowadzonej przez Zwiazek, pracy pedagogicznej i wewnatrz-
zwiazkowej. Zarzad Oddziału aktywnie właczył się do przygotowania nauczycieli
do realizacji wprowadzonej w roku szkolnym 1955/56 nowej reformy oświatowej,
której przyświecało hasło "Bliżej dziecka".
W roku 1955 wszystkie ogniwa zwiazkowe uroczyście obchodziły 50-ta rocz-
nicę powstania Zwiazku, organizujac uroczyste wieczornice, spotkania z wetera-
nami pracy nauczycielskiej.
W lutym 1956 roku została zorganizowana przy Zarzadzie Oddziału ZNP Kasa
Zapomogowo-Pożyczkowa, która przy zwiazku działała do końca XX wieku.
W dniach historycznych przemian, jakie dokonały się w kraju w październiku
1956 roku, nauczyciele całego powiatu na zebraniach ogniw zwiazkowych wyrażali
wszechstronne poparcie dla dokonujacej się odnowy życia społeczno-politycznego
i gospodarczego. Rozpoczynajacy się proces odnowy ujawnił ukryte dotychczas
mankamenty poprzedniego okresu. Należało więc naprawić krzywdy i rehabilito-
wać ludzi.
W tym celu w dniu 17 listopad 1956 roku wybrano przy Zarzadzie Oddziału
ZNP Komisję Rehabilitacyjna w składzie:
1. Stanisław Bień - przewodniczacy
2. Józef Stępniewski - sekretarz
3. Kazimierz Krzeczowski - członek
4. Wacław Łukasik - członek
5. Anna Potocka - członek

W tym dniu powołano jednocześnie Sad Koleżeński w składzie:
1. Stanisław Wdowiak - przewodniczacy
2. Edward Berkowicz - sekretarz
3. Mieczysław Cieślik - członek
4. Wincenty Jurecki - członek
5. Maria Firlejczyk - członek
6. Józef Waligóra - członek
7. Feliks Król - członek

Komisja rehabilitowała Stefana Ruska i Edwarda Rygułę.
W listopadzie 1956 roku przeprowadzono reorganizację Międzyzakładowych i
Zakładowych Organizacji Zwiazkowych i utworzono w ich miejsce 6 ognisk ZNP:
w Staszowie, Bogorii, Osieku, Połańcu, Kurozwękach i Koniemłotach.
Z inicjatywy Zarzadu Oddziału Powiatowego 17 października 1956 roku zorga-
nizowano Dzień Nauczyciela Ziemi Staszowskiej.
Od miesiaca stycznia do kwietnia 1957 roku Zarzad Oddziału przeprowadził
kampanię wyborcza w ogniskach ZNP oraz przygotowawcza do Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego Zarzadu Oddziału.
W dniu 13 kwietnia 1957 roku odbył się II Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Zarzadu Oddziału Powiatowego, który dokonał oceny działalności ustępujacego
Zarzadu w okresie pełnym wydarzeń w życiu ZNP i całego kraju oraz wybrał nowy
Zarzad Oddziału. W wyniku wyborów w skład Zarzadu Oddziału Powiatowego
weszli:
1. Kazimierz Krzeczowski
2. Stanisław Adamczak
3. Maria Firlejczyk
4. Józef Ramocki
5. Krzysztof Pawlik
6. Edward Zych
7. Michał Żal (senior)
8. Stanisław Wdowiak
9. Józef Stępniewski
10. Józef Waligóra
11. Bolesław Białobok
12. Helena Rożek
13. Kazimierz Warchałowski

Delegatami na Zjazd Zarzadu Okręgu ZNP w Kielcach zostali wybrani:
1. Stanisław Adamczak
2. Kazimierz Krzeczowski
3. Michał Żal

a delegatem na Zjazd Krajowy ZNP:
1. Kazimierz Krzeczowski

Zarzad Oddziału wyłonił na pierwszym posiedzeniu Prezydium Zarzadu w
składzie:
1. Kazimierz Krzeczowski
- prezes
2. Stanisław Wdowiak
- wiceprezes
3. Józef Ramocki
- skarbnik
4. Stanisław Adamczak
- sekretarz
5. Bolesław Białobok
- członek
6. Krzysztof Pawlik
- członek
7. Józef Waligóra
- członek

Jednym z pierwszych zadań było przeprowadzenie szerokiej dyskusji wśród
nauczycieli poprzedzajacej Ogólnopolski Zjazd Oświatowy, który odbył się
w dniach od 2 do 5 maja 1957 roku w Warszawie , jak również zapoznanie z
uchwałami tegoż zjazdu.
W czasie dyskusji przed i pozjazdowej nastapiło obudzenie zainteresowań
reforma szkolnictwa i naprawa sytuacji oświatowej wśród całego społeczeństwa,
a szczególnie nauczycieli.
W wyniku zapoczatkowanych zmian oświatowych w październiku 1957 roku
powołano przy ogniskach przewodniczacych referatów pedagogicznych, a przy
Oddziale Powiatowym Sekcję Pedagogiczna. Pierwsza rejonowa konferencję
pedagogiczna zorganizowano 14 grudnia 1957 roku w Ognisku ZNP w Osieku.
Podstawowa forma zwiazkowej pracy pedagogicznej było samokształcenie
realizowane poprzez konferencje pedagogiczne i propagowanie czytelnictwa
"Głosu Nauczycielskiego" i innych czasopism wydawanych przez Zarzad Główny
ZNP. Rejonowe konferencje pedagogiczne stały się okazja towarzyskich spotkań
nauczycieli w każdym ognisku i kończyły się organizowanym przyjęciem i zabawa.
Szkoły i placówki oświatowe prześcigały się w organizowaniu tych spotkań.
Spotkania te przyczyniały się do tworzenia i umacniania więzi koleżeńskich i
zawodowych.
Ostatnim doniosłym wydarzeniem zwiazkowym w 1957 roku był Krajowy
Zjazd Delegatów ZNP w Warszawie, w którym uczestniczył prezes Zarzadu
Oddziału Kazimierz Krzeczowski.
Rok 1958 w pracach Zarzadu Oddziału i całej powiatowej organizacj9i
zwiazkowej rozpoczał się od czynnego właczenia do obchodów Tysiaclecia Państwa
Polskiego, szczególnie w zakresie poprawy katastrofalnej sytuacji lokalowej szkół.
Na wezwanie Zarzadu Głównego nauczyciele współorganizowali Społeczny
Fundusz Budowy Szkół (SFBS) inicjujac jednocześnie akcję oszczędzania podręcz-
ników szkolnych oraz właczyło się do akcji gospodarczych organizowanych przez
czynniki społeczne i polityczne.
Zarzad Oddziału Powiatowego zwracał także uwagę na wypracowanie wła-
ściwych form pracy rejonowych konferencji pedagogicznych tak w zakresie za-
bezpieczenia metod samokształceniowych i pracy ideowo-pedagogicznej jak i na
rozwój życia towarzyskiego w ramach tych konferencji.
W tym celu w miesiacu wrześniu 1958 roku powołano przy Oddziale Powia-
towym kierownika Wydziału Pedagogicznego, którym został Franciszek Ziółko.
Również wiele uwagi poświęcono sprawom socjalno-bytowym nauczycieli - jak
zabezpieczenie mieszkań, opieki lekarskiej, wczasów, niesienie pomocy nauczy-
cielom emerytom.
Rok ten na skutek licznych starań kierownictwa Zarzadu Głównego przyniósł
nauczycielom podwyżkę uposażenia i obniżenie wymiaru godzin z 30 na 26 tygo-
dniowo.
W roku tym bardzo uroczyście obchodzono Międzynarodowy Dzień Nauczy-
ciela.
25 kwietnia 1959 roku odbył się III Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Zarzadu
Powiatowego ZNP, na którym wybrano nowy Zarzad w składzie:
1. Józef Ramocki
2. Stanisław Adamczak
3. Bolesław Białobok
4. Stanisław Bień
5. Józef Chmielnicki
6. Stefan Czerwiec
7. Wincenty Jurecki
8. Kazimierz Krzeczowski
9. Henryk Kapral
10. Feliks Król
11. Kazimierz Kasiński
12. Feliks Kupisz
13. Alina Kowalczewska
14. Maria Malec
15. Józef Stępniewski
16. Jan Taraska
17. Franciszek Ziółko

Delegatami na Zjazd Okręgu w Kielcach zostali:
1. Stefan Czerwiec
2. Kazimierz Krzeczowski
3. Józef Ramocki
4. Józef Stępniewski
5. Edward Szemraj

a delegatem na Zjazd Krajowy:
1. Józef Ramocki

Nowy Zarzad Oddziału wyłonił spośród siebie Prezydium Zarzadu w następujacym
składzie:
1. Józef Ramocki
- prezes
2. Stanisław Adamczak
- sekretarz
3. Bolesław Białobok
- wiceprezes i zarazem skarbnik
4. Franciszek Ziółko
- kierownik wydziału pedagogicznego
5. Maria Malec
- członek
6. Stefan Czerwiec
- członek
7. Feliks Król
- członek
8. Jan Taraska
- członek
9. Henryk Kapral
- członek

Akcja sprawozdawczo-wyborcza, która na szczeblu powiatowym zamknał III
Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Zarzadu Oddziału wykazała wydatne podniesie-
nie się dyscypliny zwiazkowej i wzrost aktywności ognisk ZNP.
Oddział Powiatowy wraz ze wszystkimi Ogniskami bardzo aktywnie właczył się
do prac przygotowawczych do obchodów Tysiaclecia Państwa Polskiego. Z inicja-
tywy Zarzadu Oddziału Ogniska podejmowały w tym zakresie szereg ciekawych
form pracy. Koledzy opracowali szlaki turystyczne powiatu, zbierali pieśni ludowe
i legendy regionalne. Jan Anioł opracował monografię Rytwian i okolic. Ognisko
Staszów organizowało wystawy twórczości artystycznej kolegów zwiazkowców.
Zarzad Oddziału w dalszym ciagu bardzo dużo uwagi poświęcał w swej dzia-
łalności zagadnieniom pracy konferencji rejonowych oraz sprawom socjalno-by-
towym nauczycieli powiatu staszowskiego, a także opiece nad młodymi nauczy-
cielami.
Naczelna sprawa jaka zajęto się w 1960 roku było przygotowanie szkół i
nauczycieli do reformy szkolnictwa. Rozwijano działalność społeczno-oświatowa
ognisk poprzez rozwijanie wśród nauczycieli hasła "Polska krajem ludzi kształca-
cych się". Rok ten w pracy zwiazkowej zamknał Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, w
którym uczestniczył prezes Oddziału Józef Ramocki.
Okres od grudnia 1960 roku do czerwca 1961 roku w pracy Zarzadu Oddziału
to przeniesienie uchwał Zjazdu ZNP na ogół nauczycieli oraz przeprowadzenie
akcji sprawozdawczo-wyborczej w Ogniskach i Oddziale Powiatowym. Był to
okres szerokiej dyskusji nauczycielskiej nad sprawami reformy szkolnictwa i nad
sprawami wychowania młodzieży.
W atmosferze tej dyskusji odbył się 10 czerwca 1961 roku IV Zjazd sprawoz-
dawczo-wyborczy Zarzadu Oddziału Powiatowego, na którym wybrany został
nowy Zarzad w składzie:
1. Stanisław Adamczak
2. Andrzej Bańkowski
3. Stanisław Bień
4. Stefan Czerwiec
5. Józef Chmielnicki
6. Zygmunt Jaros
7. Krzysztof Godzwon
8. Mieczysław Jaskólski
9. Feliks Król
10. Henryk Kapral
11. Helena Kwiatkowska
12. Maria Malec
13. Stanisław Mazur
14. Wacław Praszek
15. Anna Potocka
16. Józef Ramocki
17. Jan Traska
18. Henryk Wojciechowski
19. Franciszek Ziółko

Delegatami na Zjazd Okręgu w Kielcach zostali wybrani:
1. Stanisław Adamczak
2. Feliks Król
3. Kazimierz Krzeczowski
4. Krzysztof Godzwon
5. Kazimierz Kasiński
6. Jan Taraska

W skład Prezydium wybranego Zarzadu Oddziału weszli:
1. Krzysztof Godzwon
- prezes
2. Stanisław Adamczak
- sekretarz
3. Stanisław Mazur
- wiceprezes
4. Helena Kwiatkowska
- skarbnik
5. Feliks Król
- członek
6. Stefan Czerwiec
- członek
7. Józef Ramocki
- członek
8. Jan Taraska
- członek
9. Maria Malec
- członek

Zarzad Oddziału zorganizował po raz pierwszy wycieczkę turystyczno-krajo-
znawcza dla aktywu zwiazkowego do Zakopanego inicjujac rozwinięcie ruchu tury-
stycznego przez Ogniska i szkoły.
Od miesiaca września 1962 roku Oddział i Ogniska uroczyście obchodziły 25
rocznicę strajku nauczycielskiego, poświęcajac tej rocznicy uroczyste zebrania
Ognisk, omawiajac te zagadnienia na spotkaniach z weteranami ruchu zwiazkowego.
W styczniu 1963 roku dotychczasowy prezes Oddziału Powiatowego Krzysztof
Godzwon odszedł do innej pracy, a jego miejsce objał Stanisław Mazur.

21 kwietnia 1963 roku odbył się IV Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Zarzadu
Powiatowego ZNP, który wybrał nowe władze zwiazkowe. W skład Zarzadu zo-
stali wybrani:
1. Stanisław Adamczak
2. Antoni Banasiewicz
3. Stefan Czerwiec
4. Eugeniusz Ciepiela
5. Tadeusz Feręs
6. Zygmunt Gromny
7. Henryk Kapral
8. Helena Kwiatkowska
9. Stanisław Mazur
10. Henryk Mazur
11. Maria Malec
12. Irena Moryto
13. Henryk Markowski
14. Krzysztof Pawlik
15. Henryk Olszewski
16. Józef Ramocki
17. Henryk Wojciechowski
18. Jan Zajac
19. Michał Żal

Delegatem na Zjazd Krajowy ZNP został wybrany Stanisław Mazur. Nowy Zarzad
wyłonił spośród siebie Prezydium w następujacym składzie:
1. Stanisław Mazur
- prezes
2. Maria Malec
- wiceprezes
3. Henryk Kapral
- sekretarz
4. Antoni Banasiewicz
- członek
5. Stefan Czerwiec
- członek

Duża rolę w aktywizowaniu Oddziału i Ognisk terenowych odegrał ogłoszony
przez Zarzad Główny ZNP konkurs "Nasze Ognisko dobrze pracuje". Do
konkursu przystapiły wszystkie Ogniska oraz Oddział Powiatowy. W wyniku
konkursu wszystkie Ogniska poważnie ożywiły całokształt swojej pracy zwiazkowej
i umocniły się organizacyjnie.
Wyrastał w Ogniskach poważny aktyw zwiazkowy, który podejmował trudne
zadania pracy ideowo-pedagogicznej i społeczno-oświatowej w środowisku. Na-
uczyciele rozszerzajac zakres swojej pracy zawodowej w całej masie właczyli się
do akcji społecznych i oświatowych, prowadzac we wszystkich miejscowościach
masowe szkolenia rolnicze inicjujac poważne czyny społeczne na rzecz przebudowy
wsi, podniesienia poziomu rolnictwa, budowy dróg, szkół, prowadzac w 16 szkołach
wiejskich ośrodki życia kulturalnego, pomagajac rozwijać pracę w klubach "Ruch" i
klubo-kawiarniach wiejskich, przyczyniajac się do ich umocnienia.
Konferencja Oddziałowa 1961 r.
Wycieczka zwiazkowa na Wybrzeże 1975 r.
Rok 1964 stał się w działalności Oddziału i Ognisk doskonała okazja do za-
poznania ogółu nauczycieli z dotychczasowym dorobkiem. Na duże ożywienie
działalności zwiazkowej wpłynęła atmosfera polityczna jaka wytworzyła się w
kraju. W ogólonarodowej dyskusji nad tezami zjazdowymi i przeniesieniem tych
tez do społeczeństwa i młodzieży, ogromna rolę odegrało całe nauczycielstwo
zwiazkowe powiatu staszowskiego. Terenowe ogniwa podejmowały zobowiaza-
nia, organizowały szereg nowych form pracy kulturalno-oświatowej, turystycz-
no-krajoznawczej i społecznej.
Z inicjatywy młodych nauczycieli Zarzadu Oddziału powstała przy Oddziale
Rada Sportu i Turystyki, a sekcja piłki nożnej wzięła udział w rozgrywkach po-
wiatowych.
W tej ożywionej atmosferze pracy ogniw ZNP odbył się w kwietniu 1964
roku Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, w którym uczestniczył jako delegat prezes
Oddziału Stanisław Mazur.
Konkurs "Nasze ognisko dobrze pracuje" stał się poważnym bodźcem do
wypracowania właściwej kultury pracy Zarzadu Oddziału, Ognisk ZNP w terenie
i wpłynał, że Oddział Powiatowy w skali Okręgu znalazł się na trzecim miejscu,
wyprzedzajac Oddziału o dużej tradycji pracy zwiazkowej. Ognisko Koniemłoty
również zajęło III miejsce w skali Okręgu.
Sukcesy osiagnięte w tym konkursie spowodowały, że ogłoszony nowy kon-
kurs przez Zarzad Główny ZNP w 1965 roku został również bardzo pozytywnie
przyjęty przez aktyw i cały ogół członków zwiazku, w wyniku czego wszystkie
ogniska i Oddział przystapiły do jego realizacji.
W końcu roku 1964 ogniska przystapiły do przygotowań zbliżajacej się 60
rocznicy ZNP. W oddziale powołana została Komisja Historyczna, która zajęła
się zbieraniem materiałów mówiacych o działalności Zwiazku na terenie powiatu
od chwili jego powstania i popularyzowaniu ich w pracy wychowawczej z mło-
dzieża.
60-lecie ZNP stało się wielkim świętem wszystkich nauczycieli zwiazkow-
ców. Ogniska organizowały uroczyste zebrania, spotkania z weteranami ruchu
nauczycielskiego, wieczory towarzyskie. Szczególnie uroczyście obchodzono
Dzień Nauczyciela. Powiatowe władze partyjne i państwowe wysoko oceniajac
działalność Zarzadu Oddziału i ogółu nauczycieli w powiecie nad podniesieniem
oświaty i kultury, gospodarki powiatu, postanowiły ufundować organizacji zwiaz-
kowej sztandar jako symbol uznania dla działalności nauczycielskiej.
Sztandar został wręczony na VI Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Za-
rzadu Oddziału ZNP w dniu 3 kwietnia 1966 roku. W Zjeździe tym wział udział
sekretarz Zarzadu Głównego ZNP Franciszek Filipowicz i sekretarz Zarzadu
Okręgu ZNP Ryszard Zieliński. Zjazd ocenił dotychczasowa działalność Oddziału
i wytyczył program na najbliższa przyszłość.
W wyniku wyborów do Zarzadu Oddziału weszli:
1. Eugeniusz Ciepiela
2. Stefan Czerwiec
3. Adam Durda
4. Henryk Kapral
5. Maria Malec
6. Henryk Mazur
7. Stanisław Mazur
8. Irena Moryto
9. Henryk Olszewski
10. Eugeniusz Orłowski
11. Krzysztof Pawlik
12. Daniela Penca
13. Antoni Rybak
14. Jan Sikora
15. Rozalia Sztaba
16. Stanisław Wójcikowski
17. Jan Zajac
18. Edward Zych
19. Michał Żal

Delegatami na Zjazd Okręgu zostali wybrani:
1. Henryk Kapral
2. Stanisław Mazur
3. Adam Koziński
4. Henryk Morawski
5. Anna Potocka

Delegatem na Zjazd Krajowy wybrany został Henryk Kapral.
Nowy Zarzad Oddziału wybrał Prezydium w następujacym składzie:
1. Henryk Kapral
- prezes
2. Maria Malec
- wiceprezes
3. Jan Sikora
- sekretarz
4. Irena Moryto
- członek
5. Stanisław Mazur
- członek
6. Eugeniusz Ciepiela
- członek
7. Krzysztof Pawlik
- społeczny inspektor pracy

Zarzad jako naczelne zadanie w swojej pracy wysunał podnoszenie poziomu
ideowego nauczycieli członków zwiazku i rozwijanie postępu pedagogicznego jako
naczelne zadania wprowadzonej powszechnie w życie zreformowanej 8-letniej
szkoły podstawowej.
Rok 1966 obok doniosłego wydarzenia w życiu oświatowym wynikajacego z
faktu wprowadzenia 8 klasy w szkole podstawowej, to przede wszystkim podsu-
mowanie dorobku organizacji zwiazkowej w okresie obchodów Tysiaclecia Państwa
Polskiego. Wszystkie zebrania ognisk, konferencje rejonowe, realizowany konkurs
"Nasze Ognisko dobrze pracuje" nasycone były treściami Tysiaclecia Państwa Pol-
skiego.
Wprowadzona w 1968 roku reforma oświatowa ośmioklasowej szkoły
podstawowej postawiła przed nauczycielami nowe dużo większe wymagania.
Młodzi nauczyciele zostali zobowiazani do składania egzaminów kwalifikacyjnych.
Przy Inspektoracie Oświaty powołano Komisję Egzaminacyjna w skład której
weszli przedstawiciele Inspektoratu, instruktorzy przedmiotowi Powiatowego
Ośrodka Metodycznego, przedstawiciele Zarzadu Oddziału ZNP i inni specjaliści.
Przewodniczacym tej komisji został długoletni kierownik Szkoły Podstawowej nr 1
w Staszowie, działacz zwiazkowy Józef Ramocki.
Zarzad Oddziału ZNP udzielał wszechstronnej pomocy nauczycielom
zdajacym egzaminy kwalifikacyjne, organizował spotkania, umożliwiał dostęp do
materiałów źródłowych, inspirował zakup odpowiedniej literatury przez Bibliotekę
Pedagogiczna.
Ważnym wydarzeniem w tym roku było zorganizowanie przez Ośrodek
Metodyczny powiatowej wystawy pomocy naukowych zaprojektowanych i
wykonanych przez nauczycieli. Na wystawie zgromadzono kilkaset eksponatów ze
wszystkich przedmiotów nauczanych w szkołach podstawowych.
Wszystkie Ogniska ZNP przystapiły do ogłoszonego przez Zarzad Główny
konkursu "Nasze Ognisko dobrze pracuje". W grudniu 1968 roku dokonano
oceny konkursu, w którym I miejsce zajęło Ognisko nr 1 w Staszowie, II miejsce
Ognisko nr 2 w Staszowie, a III miejsce Ognisko w Bogorii. Ogniska ZNP realizujac
zadania konkursowe organizowały liczne spotkania, konferencje pedagogiczne,
wycieczki krajoznawczo-turystyczne, udzielały pomocy nauczycielom seniorom
przebywajacym na emeryturze.
Zarzad Oddziału realizujac swój program przyjęty na konferencji
sprawozdawczo-wyborczej dużo uwagi poświęcał sprawom socjalno-bytowym
nauczycieli, ochronie prawnej, opiece zdrowotnej, rozwojowi działalności
sportowej w ramach ognisk kultury fizycznej oraz wcześniej przedstawionym
działaniom.
W roku 1969 przeprowadzono w Ogniskach i Oddziale ZNP kampanię
sprawozdawczo-wyborcza, w czasie której dokonano oceny pracy organizacyjnej
i ideowo-pedagogiczne wśród nauczycieli oraz wybrano nowe zarzady przyjmujac
jednocześnie programy działania na lata następne.
W latach 1969-1971 dużo uwagi zwracano w pracy ogniw zwiazkowych na
rzecz członków zwiazku zwłaszcza w dziedzinie socjalno-ekonomicznej i ideowo-
pedagogicznej. Dbano o właściwy przebieg samokształcenia nauczycieli w ramach
konferencji pedagogicznych, udzielano pomocy nauczycielom studiujacym zaocznie,
zdajacym egzaminy kwalifikacyjne, organizowano odczyty pedagogiczne, spotkania i
wieczory towarzyskie, wycieczki krajoznawczo-turystyczne i rozgrywki sportowe.
W centrum uwagi Zarzadu Oddziału znalazły się sprawy mieszkaniowe
nauczycieli. Dażono do wzrostu liczby mieszkań przy nowobudowanych szkołach,
budowy domów nauczyciela oraz budownictwa indywidualnego i spółdzielczego.
Na koniec 1971 roku oddano 8 domów nauczyciela, w których zamieszkało 26
rodzin, w 1972 roku oddano 4 domy nauczyciela, a w latach następnych dalsze
4 domy. W staszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w tym okresie uzyskano 12
kompletów mieszkań.
Dzięki inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu dyrektora Zespołu Szkół
Mechanicznych kol. Stefana Czerwca, wybudowano w Staszowie przy ul.
Południowej Dom Nauczyciela, w którym zamieszkało 12 rodzin.
Nauczyciele budujacy własne domy korzystali z kredytów bankowych oraz
pożyczek udzielanych przez Zarzad Okręgu ZNP w Kielcach na wykończenie
domów.
Dzięki wybudowaniu przez Zarzad Główny ZNP nowych sanatoriów i
domów wypoczynkowych oraz organizowaniu w okresie wakacyjnym ośrodków
wczasowych w atrakcyjnych miejscowościach, nastapił znaczny wzrost nauczycieli
korzystajacych z leczenia sanatoryjnego, wczasów indywidualnych i rodzinnych.
W strukturze Zarzadu Oddziału Powiatowego ZNP działało 10 Ognisk, których
prezesami byli:
1. Bogoria
- kol. Henryk Olszewski
2. Kurozwęki
- kol. Antoni Rybak
3. Osiek
- kol. Jan Koselak
4. Połaniec
- kol. Kazimierz Kasiński
5. Potok
- kol. Eugeniusz Orłowski
6. Staszów nr 1
- kol. Józef Dywan
7. Staszów nr 2
- kol. Stefan Mazur
8. Szydłów
- kol. Stanisław Wójcikowski
9. Tuczępy
- kol. Michał Żal
10. Koniemłoty
- kol. Stefan Pastuszka

W 1970 roku Zarzad Oddziału ZNP podjał inicjatywę zorganizowania w
nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie stołówki pracowniczej dla
nauczycieli i ich rodzin oraz innych pracowników oświaty. Ze stołówki korzystało
ponad 250 osób, a jej kierownikiem była kol. Jadwiga Kapral, następnie Wiesław
Kuc i ostatnio Maria Watroba. Po kilku latach stołówkę przeniesiono do budynku
byłego internatu Liceum Ogólnokształcacego przy ul. Szkolnej.
Ton pracy zwiazkowej oprócz wymienionych prezesów Ognisk nadawali na
szczeblu Zarzadu Oddziału kol.: Henryk Kapral, Eugeniusz Ciepiela, Jan Sikora,
Irena Moryto, Maria Malec, Krzysztof Pawlik, Maria Chorażak, Franciszek Ziółko,
Henryk Morawski, Czesława Szemraj Jadwiga Kaczmarczyk i wielu innych.
6 maja 1972 roku odbył się VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarzadu
Oddziału Powiatowego ZNP w Staszowie. Zjazd dokonał podsumowania bardzo
aktywnej i wielopłaszczyznowej działalności Zwiazku na rzecz swoich członków i
całokształtu rozwoju oświaty staszowskiej.
Zjazd obradował w okresie, kiedy ówczesny Sejm uchwalił długo oczekiwana
przez środowisko nauczycielskie Karty Praw i Obowiazków Nauczyciela, która
stała się ważnym czynnikiem regulujacym status prawny nauczycieli i wprowadzała
zasady stabilizacji zawodowej. 1 maja tego roku rzad podjał decyzję o znacznej
podwyżce uposażeń nauczycielskich, realizujac postulaty wysuwane przez Zarzad
Główny.
W przyjętej uchwale programowej na nowa kadencję zwrócono szczególna
uwagę na:
-doskonalenie samokształcenia nauczycieli w ramach rejonowych
konferencji pedagogicznych organizowanych przez ZNP i konferencji
metodycznych,
organizowanych
przez
Powiatowy
Ośrodek
Metodyczny,
-zachęcanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
rozwijania czytelnictwa czasopism pedagogicznych i społeczno-
wychowawczych,
-otoczenia szczególna opieka młodych nauczycieli w celu prawidłowej
adaptacji w zawodzie,
-rozwijanie poprzez Ogniska ZNP pracy kulturalno-oświatowej,
sportowej i turystycznej,
-udzielanie nauczycielom wszechstronnej pomocy w zakresie
budownictwa własnych domów, uzyskiwania mieszkań spółdzielczych i
komunalnych,
-udzielanie szerokiej pomocy w zakresie opieki zdrowotnej, korzystanie z
sanatoriów zwiazkowych i ośrodków wypoczynkowych,
-udzielanie pomocy dzieciom członków ZNP w przyjęciu na studia,
otrzymywanie stypendiów i miejsc w domach akademickich i
internatach,
-udzielanie ochrony prawnej, organizowanie szkoleń bhp, troskę o
warunki nauki i pracy,
-objęcie opieka i szczególnym zainteresowaniem Zwiazku Nauczycieli
Emerytów.
Zjazd wybrał nowy Zarzad Oddziału Powiatowego w składzie:
1. Henryk Kapral
- prezes Oddziału
2. Eugeniusz Ciepiela
- wiceprezes
3. Jan Sikora
- sekretarz
4. Krzysztof Pawlik
- techniczny społeczny inspektor pracy
5. Michał Żal
- członek prezydium
6. Antoni Rybak
- członek prezydium
7. Maria Bak
- członek prezydium
8. Ludwika Gromna
- członek prezydium
9. Zuzanna Kowalska
- członek prezydium
10. Krystyna Bieniek
- członek Zarzadu
11. Janina Figacz
- członek Zarzadu
12. Teresa Janik
- członek Zarzadu
13. Zygmunt Jaros
- członek Zarzadu
14. Anna Potocka
- członek Zarzadu
15. Wacław Praszek
- członek Zarzadu
16. Władysław Kołek
- członek Zarzadu
17. Aleksandra Kozerska
- członek Zarzadu
18. Adam Koziński
- członek Zarzadu
19. Maria Malec
- członek Zarzadu
20. Henryk Olszewski
- członek Zarzadu
21. Eugeniusz Orłowski
- członek Zarzadu
22. Jan Szczęśniak
- członek Zarzadu
23. Tadeusz Wójtowicz
- członek Zarzadu

Delegatami na Zjazd Okręgu w Kielcach zostali wybrani:
1. Henryk Kapral
2. Barbara Kardynał
3. Maria Malec
4. Stefan Mazur
5. Jan Szczęśniak

W okresie przedzjazdowym w Ogniskach ZNP zwrócono duża uwagę na
zapoznanie ogółu nauczycieli z przepisami Karty Praw i Obowiazków Nauczycieli
oraz z przepisami wykonawczymi tej ustawy.
W okresie tym nastapiła również zmiana w systemie zarzadzania oświata.
Zostały utworzone Zbiorcze Szkoły Gminne, a ich dyrektorzy otrzymali szerokie
uprawnienia w zakresie kierowania i nadzorowania szkół i przedszkoli na swoim
terenie. Zmiana ta spowodowała pewna reorganizację Ognisk ZNP. Zostały
utworzone nowe Ogniska przy szkołach gminnych w: Bogorii, Połańcu, Rakowie,
Rytwianach, Staszowie nr 1, Tuczępach, Wiśniowej i Osieku. Zlikwidowano
Ogniska w: Potoku, Kurozwękach i Koniemłotach. Jednocześnie uchwała
Zarzadu Głównego, Zarzady Oddziałów ZNP przekształcono w Powiatowe Rady
Zakładowe ZNP.
W zwiazku z odejściem Henryka Kaprala ze Staszowa do innej pracy na terenie
Pińczowa, 14 listopada 1974 roku odbyło się plenarne posiedzenie Powiatowej
Rady Zakładowej ZNP, na którym dokonano zmian organizacyjnych. Prezesem
Powiatowej Rady Zakładowej ZNP został Eugeniusz Ciepiela, wiceprezesem
urzędujacym Teresa Janik, sekretarzem Jan Sikora.
Zorganizowano 12 rejonów konferencyjnych oraz wybrano przewodniczacych
konferencji, którymi zostali:
1. Bogoria
- Krystyna Bobrowska
2. Połaniec
- Jan Cecot
3. Osiek
- Janina Figacz
4. Raków
- Tadeusz Bernat
5. Rytwiany
- Helena Krawiec
6. Staszów gmina
- Mieczysław Dróżdż
7. Staszów nr 1
- Zygmunt Jaros
8. Staszów nr 2
- Ryszard Nowak
9. Staszów nr 3
- Helena Kwiatkowska
10. Szydłów
- Longina Skotnicka
11. Tuczępy
- Czesław Nizioł
12. Wiśniowa
- Tadeusz Feręs

W celu przyjścia z pomoca nauczycielom studiujacym na różnych formach
studiów zaocznych oraz przygotowania ogółu nauczycieli do wprowadzenia
gruntownej reformy programowej w szkołach, władze oświatowe uruchomiły
Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny - NURT.
Ogromna rolę w organizowaniu i doskonaleniu nauczycieli klas nauczania
poczatkowego w ramach NURT - u odegrały koleżanki: Janina Poniewierska,
Helena Sikora i Małgorzata Lisicka. Przygotowano wówczas 104 nauczycieli
nauczania poczatkowego do wdrożenia nowego programu matematyki w klasach
I - III, którzy po złożeniu specjalnych egzaminów uzyskali dyplomy do nauczania
tego przedmiotu.
W roku 1975 został przeprowadzony w kraju nowy podział administracyjny.
W miejsce 22 utworzono 49 województw, zniesiono powiaty i ustanowiono nowe
gminy. Gminy: Szydłów, Tuczępy i Raków pozostały w województwie kieleckim,
a Staszów i pozostałe gminy byłego powiatu staszowskiego zostały właczone do
nowoutworzonego województwa tarnobrzeskiego. Nowy podział administracyjny
kraju spowodował również zmiany w strukturach ZNP. Na mocy uchwały Zarzadu
Głównego ZNP z dnia 16 czerwca 1975 roku, w każdej gminie powołane zostały
Rady Zakładowe ZNP. W miejsce Zarzadów Okręgów powołano Oddział Zarzadu
Głównego ZNP w Tarnobrzegu. Kierownikiem tego Oddziału została Irena Twaróg.
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa ZNP decyzja swoich członków nie rozpadła
się. Lecz działała w dalszym ciagu przy Radzie Zakładowej w Staszowie, obsługujac
te gminy, które weszły w skład województwa tarnobrzeskiego.
Prezesami Rad Zakładowych ZNP w poszczególnych gminach zostali wybrani:
1. Staszów
- Eugeniusz Ciepiela
2. Bogoria
- Henryk Olszewski
3. Wiśniowa
- Jan Bak
4. Osiek
- Marian Lipka
5. Połaniec
- Regina Tarnowska
6. Rytwiany
- Zygmunt Zieliński
7. Łubnice
- Halina Resil

W lipcu 1975 roku odeszła z Rady Zakładowej Teresa Janik, która została
zatrudniona w dziale kadr nowoutworzonego Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Tarnobrzegu.
Od września 1975 roku etatowym sekretarzem Rady Zakładowej w Staszowie
została Jadwiga Banasiewicz, zaś pozostałe funkcje społecznie pełnili: Eugeniusz
Ciepiela - prezes, Adam Koziński - wiceprezes, Henryk Morawski - szkolenie
pedagogiczne.
Lata 1976-1977 były okresem integrowania się środowiska zwiazkowego w
obrębie nowego województwa. Wymieniano doświadczenia, rozwijano nowe
formy współpracy. Należy jednak podkreślić, że przebiegało to bardzo trudno.
Zmiany administracyjne niewatpliwie doprowadziły do rozbicia zintegrowanego
w ramach powiatu środowiska nauczycielskiego. Pozrywane zostały nawiazywane
przez lata ścisłe więzi koleżeńskie i zawodowe.
Ucierpiała również na tym działalność zwiazkowa. Silny ośrodek pracy
zwiazkowej jakim był Powiatowy Oddział ZNP, przestał istnieć, a Rady Zakładowe
w gminach uczyły się dopiero tej pracy. Ich pozycja zależała w dużej mierze od
tego, jacy ludzie kierowali tymi ogniwami i jaki skupiali wokół siebie zespół.
Należy jednak obiektywnie podkreślić, że wszystkie Rady Zakładowe
wkładały ogromny wysiłek w rozwiazywanie problemów nauczycielskich na
terenie swojego działania, rozwijały samokształcenie zawodowe, otaczały opieka
młodych nauczycieli pomagajac im w adaptacji zawodowej, rozwijały życie
towarzyskie organizujac wycieczki, imprezy kulturalne i sportowe, organizujac
wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Troszczyły się o prawidłowe wykorzystanie
funduszu zdrowotnego i socjalnego. Wspólnie z miejscowymi inspektorami
oświaty organizowano uroczyście obchody Dnia Nauczyciela, wprowadzono
piękny zwyczaj uroczystego żegnania nauczycieli odchodzacych na emeryturę. W
Staszowie uaktywniono działalność Sekcji Emerytów i Rencistów, która kierowały
Helena Światyńska i Maria Malec.
W dniu 14 marca 1976 roku na konferencji sprawozdawczo-wyborczej ZNP w
Staszowie wybrana została nowa Rada Zakładowa w składzie:
1. Eugeniusz Ciepiela
- prezes
2. Adam Koziński
- wiceprezes
3. Teresa Cierlik
- sekretarz
4. Małgorzata Lisicka
- członek
5. Krzysztof Pawlik
- członek
6. Irena Szczypior
- członek
7. Henryk Morawski
- członek
8. Stefan Mazur
- członek
9. Jan Sikora
- członek
10. Zdzisław Banasiński
- członek
11. Tadeusz Feręs
- członek
12. Maria Bak
- członek

Nowa Rada Zakładowa za najważniejsze zadania w swojej działalności uznała:
-sprawy socjalno-bytowe członków,
-działalność ideowo-pedagogiczna,
-rozwijaniewśrodowiskunauczycielskimdziałalnościkulturalno-oświatowej
i sportowo-turystycznej.

Powołane zostały spośród członków Rady Zakładowej i Zarzadów Ognisk
problemowe zespoły robocze, które aktywnie realizowały przyjęty podczas
konferencji sprawozdawczo-wyborczej program działania.
RadawspółdziałajaczInspektoremOświatymiaładużywpływnagospodarowanie
funduszem socjalnym, wspierała działalność stołówki nauczycielskiej przeznaczajac
część funduszu jako dopłaty dla stołujacych się rodzin nauczycielskich, udzielajac
wielu zapomóg dla nauczycieli i pracowników obsługi znajdujacych się w trudnej
sytuacji materialnej.
W 1977 roku z inicjatywy Prezydium Rady Zakładowej i przy dużej pomocy
Inspektoratu Oświaty zorganizowano Chór Nauczycielski, który liczył 53 członków.
Jego kierownikiem artystycznym i dyrygentem był Michał Żal, a Czesława Szemraj
starościna troszczaca się by spotkania członków chóru w czasie prób, oraz licznych
występów w Staszowie i poza nim przynosiły wszystkim dużo radości i satysfakcji.
Chór po przygotowaniu ambitnego programu, który był systematycznie
rozszerzany wystapił na Ogólnopolskim Przegladzie Zespołów Nauczycielskich
w 1978 roku w Przeworsku, w 1979 roku w Stalowej Woli, a w 1980 roku w
Jaśle. Ponadto chór występował w Sandomierzu i na różnych uroczystościach
organizowanych przez miejscowe władze administracyjne, polityczne i oświatowe
w Staszowie.
Z wyjazdów na Ogólnopolskie Przeglady przywoził puchary i dyplomy za
doskonała prezentację i wykonanie swojego programu.
Z funduszy przeznaczonych przez Inspektorat Oświaty w Staszowie i Ośrodek
Usług Pedagogicznych ZNP w Rzeszowie zakupiono reprezentacyjne stroje,
w których chór prezentował się wyśmienicie. Ośrodek Usług Pedagogicznych
w Rzeszowie w nagrodę za bardzo dobry występ na X Przegladzie Chórów
Nauczycielskich w Przeworsku ufundował dla staszowskiego chóru pianino, które
służy chórowi do dziś.
Owocna pracę chóru nad nowym programem artystycznym i przygotowaniem
do następnych przegladów przerwały wydarzenia 1981 roku.
W okresie kadencji działania tej Rady Zakładowej, dzięki takim zapaleńcom
sportowym jak Eugeniusz Ciepiela, Janusz Jastrzab, Włodzimierz Kędzierski,
organizowano wiele rozgrywek sportowych w piłkę nożna i siatkowa z różnymi
drużynami z terenu Staszowa i innych miast województwa tarnobrzeskiego.
Nauczycielskie drużyny sportowe ZNP uczestniczac w licznych turniejach zawsze
przywoziły puchary i dyplomy za czołowe miejsca.
Bardzo dużo uwagi zwracano na rozwijanie życia towarzyskiego w środowisku
nauczycielskim. Organizowano różne spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczory ku-
linarne i zabawy. Głośne były wówczas i cieszace się dużym uznaniem nie tylko w
środowisku nauczycielskim zabawy sylwestrowe organizowane co roku w Szkole
Podstawowej nr 2. niezmordowanym organizatorem tych zabaw była Teresa Cier-
lik sekretarz Rady Zakładowej.
Uroczyście każdego roku obchodzono Dzień Nauczyciela, wręczajac wybit-
nym nauczycielom odznaczenia państwowe i Złote Odznaki ZNP.
Różnorodna i bardzo owocna pracę Rady Zakładowej podsumowano w czasie
kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Ogniskach i Rady na konferencji w dniu 20
marca 1980 roku. Wybrano nowy zarzad, którego Prezydium ukonstytuowało się
w następujacym składzie:
1. Eugeniusz Ciepiela
- prezes
2. Adam Koziński
- wiceprezes
3. Teresa Cierlik
- sekretarz
4. Krzysztof Pawlik
- członek
5. Danuta Kaczanowska
- członek
6. Henryk Kasperski
- członek
7. Jan Sikora
- członek
8. Stanisław Niedźwiedzki
- członek
9. Małgorzata Lisicka
- członek

Delegatem na Krajowy Zjazd ZNP została wybrana Irena Moryto, długoletnia
działaczka zwiazkowa, kierownik szkolenia pedagogicznego nauczycieli w powiecie
staszowskim, a wcześniej Kierownik Powiatowego Ośrodka Metodycznego w
Staszowie. Irena Moryto jako pierwsza osoba z naszego terenu została wybrana
członkiem Zarzadu Głównego ZNP.
Rozwijajacy się przemysł siarkowy w rejonie Staszowa spowodował dynamiczny
rozwój miasta, a zwłaszcza szybki wzrost liczby mieszkańców. Rozwojowi
budownictwa mieszkaniowego, powstaniu nowych osiedli nie towarzyszyło
budownictwo z zakresu infrastruktury społecznej, a zwłaszcza budowa obiektów
oświatowych.
Pogarszały się z każdym rokiem warunki pracy szkół podstawowych i przedszkoli.
Przeładowane ponad wszelkie dopuszczalne normy istniejace szkoły, nauka na trzy
zmiany, coraz trudniejsze warunki pracy nauczycieli, zaczęły budzić w tym środowisku
duże niezadowolenie i nacisk społeczny na rozpoczęcie budowy nowej szkoły.
Wydarzenia polityczne i społeczne w kraju w 1980 roku, które doprowadziły
do powstania "Solidarności", odbiły się również bardzo mocno w środowisku
nauczycielskim. Na licznych zebraniach dokonywano krytycznej oceny działalności
ZNP. Mimo fali słusznej krytyki, wielu błędów w działaniu organizacji zwiazkowej,
nie doszło jednak wówczas do rozbicia ZNP. Nieliczni tylko członkowie wystapili
ze zwiazku, przechodzac do "Solidarności". Ogół nauczycieli pozostał wierny
posiadajacej bogata historię i niezaprzeczalne osiagnięcia w działalności na rzecz
polskiej oświaty i swoich członków - organizacji ZNP.
Na fali tych dyskusji we wszystkich szkołach i ogniskach zwiazkowych doszło
do nowych wyborów w Radzie Zakładowej 9 stycznia 1981 roku.
W czasie tego niezwykle burzliwego zebrania najważniejszymi problemami,
które zdominowały dyskusję, były sprawy budowy nowej szkoły na osiedlu
"Wschód" i szkoły w Koniemłotach. Zarzucano Wojewodzie Tarnobrzeskiemu
i obecnemu wicekuratorowi Leszkowi Kołaczowi złe traktowanie środowiska
oświatowego Staszowa, czego dowodem było wstrzymanie inwestycji szkolnych
na tym terenie.
Uczestnicy konferencji żadali rozpoczęcia strajku nauczycielskiego, do czasu
podjęcia przez wojewodę konkretnych decyzji w sprawie budowy w Staszowie
szkoły podstawowej i przedszkola. Wybrana komisja opracowała tekst ostrego
protestu, który przesłano wojewodzie żadajac jego przyjazdu do Staszowa i
spotkania się z protestujacymi zwiazkowcami. Zebrani nie przyjęli wyjaśnienia
wicekuratora i miejscowych władz. Zgodzili się jedynie na odłożenie decyzji o
strajku do czasu przyjazdu do Staszowa wojewody i podjęcia zadawalajacych
decyzji.
Zebrani na konferencji wybrali nowa Radę Zakładowa w następujacym
składzie:
1. Halina Banasińska
2. Kazimierz Baradziej
3. Eugeniusz Ciepiela
4. Józef Dywan
5. Danuta Kaczmarska
6. Aleksander Kwiecień
7. Helena Kwiatkowska
8. Jan Koselak
9. Małgorzata Lisicka
10. Teresa Maj
11. Stanisław Majewski
12. Henryk Morawski
13. Halina Ostrowska
14. Jan Sikora
15. Czesława Szemraj

Delegatami na konferencję okręgowa w Tarnobrzegu zostali wybrani:
1. Eugeniusz Ciepiela
2. Włodzimierz Chwazik
3. Józef Dywan
4. Helena Kwiatkowska

Prezesem Rady Zakładowej wybrano jednogłośnie Józefa Dywana, a
sekretarzem Halinę Banasińska.
Przyjęto bardzo bogaty program działania, uwzględniajacy wnioski z
burzliwego przebiegu zebrania, w którym na czołowe miejsce wyeksponowano
działania na rzecz poprawy warunków pracy i nauki, budownictwo obiektów
oświatowych, troskę o sprawy socjalne członków zwiazku, opiekę lekarska i
opiekę nad emerytami.
Wkilkadnipoodbytymzebraniuiwysłaniuprotestudowojewodytarnobrzeskiego,
w którym zagrożono strajkiem nauczycieli Staszowa, doszło do przyjazdu delegacji
wojewody, w skład której wchodzili: wicewojewoda odpowiedzialny za sprawy
oświaty i inwestycji Alfons Jarosz, Kurator Oświaty i Wychowania Stanisław Jarosz,
przewodniczacy Komisji Planowania WRN Jan Dugiel i inni.
Spotkanie tej delegacji z przedstawicielami Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego,
dyrektorami staszowskich szkół i przedszkoli, miejscowej "Solidarności" odbyło
się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. W czasie dyskusji wyjaśniono
sobie wszystkie kwestie dotyczace budowy szkoły podstawowej w Staszowie i w
Koniemłotach oraz przedszkola na osiedlu "Wschód".
Dzięki zdecydowanej postawie środowiska zwiazkowego, ruszyły te inwestycje,
które po kilkuletniej budowie wzbogaciły Staszów i pobliskie Koniemłoty o nowe,
piękne obiekty szkolne i przedszkole. Wielkim zaangażowaniem przy wznoszeniu
tych obiektów zasłużyli się: Eugeniusz Ciepiela - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Staszowie, i Henryk Morawski - dyrektor Szkoły Podstawowej w Koniemłotach,
długoletni działacz ZNP.
Władze miasta Staszowa idac z doraźna pomoca dla przeładowanych szkół
podstawowych, udostępniły im na okres budowy nowej szkoły lokale w swoich
siedzibach. I tak: Szkoła Podstawowa nr 1 korzystała z sali konferencyjnej w
budynku Komitetu Partii, która zamieniono na salę gimnastyczna i jednej sali
wykładowej, a Szkoła Podstawowa nr 2 z dwóch sal w Hotelu Robotniczym
Buskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego przy ulicy Stodolnej i z trzech sal w
Liceum Ogólnokształcacym, dzięki dużej pomocy Adam Kozińskiego - dyrektora
tejże szkoły.
Rok 1981 pełen był napięć społecznych i ogromnych trudności ekonomicznych,
wyrażajacych się brakiem podstawowych artykułów na rynku, był bardzo dotkliwy
dla nauczycieli. W czasie kiedy inni wystawali w kolejkach by kupić niezbędne do
życia artykuły żywnościowe, odzież, środki higieniczne itp., nauczyciele przebywali
w szkołach na lekcjach, nie mogac po wyjściu z pracy nic kupić. Bardzo często
bywało tak, że w rodzinach nauczycielskich nie było z czego ugotować obiadu.
Duża pomoca dla tych rodzin była uruchomiona przez Zarzad Oddział w latach
siedemdziesiatych stołówka nauczycielska. Ponadto Ogniska zwiazkowe wspólnie
z dyrektorami szkół organizowały zakupy podstawowych artykułów na terenie
szkoły, częściowo łagodzac trudności dnia codziennego.
Tę trudna, pełna napięć i problemów pracę zwiazkowa przerwało
wprowadzenie 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego, a wraz z nim rozwiazanie
naszej organizacji zwiazkowej.
Rok 1981 był dla Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego rokiem doniosłych
przemian, jakie się w Zwiazku dokonały, ale jednocześnie był rokiem walki o
jedność Zwiazku, o prestiż i rangę społeczna zawodu nauczycielskiego, o jego
status prawny, o przyszłość edukacji w Polsce.
Ogromna rolę w wypracowaniu nowego oblicza Zwiazku odegrał XXXII
Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, który obradował w Warszawie w dniach 23-25
kwietnia 1981 roku, a jego obrady zostały zawieszone, jako protest na wystapienie
ówczesnego wicepremiera Mieczysława Rakowskiego i Ministra Oświaty Bolesława
Farona i zakończony 12 czerwca 1981 roku.
W Zjeździe tym uczestniczyła z naszego Oddziału Helena Kwiatkowska
prezes Ogniska ZNP w Liceum Ogólnokształcacym i została w czasie obrad
wybrana członkiem Zarzadu Głównego, pracujac później w dwóch komisjach
problemowych: Komisji Oświaty i Komisji Socjalno-Ekonomicznej.
XXXII Zjazd uchwalił doniosłe dla Zwiazku dokumenty:
1. deklarację ideowo-programowa ZNP, w której między innymi bardzo
mocno zaakcentował niezależność Zwiazku od władz administracyjnych i
organizacji politycznych
2. oświadczenie, że ZNP będzie walczył o nowy kształt polskiego systemu
edukacji narodowej
3. uchwałę, która zawierała listę żadań i protestów wobec władz,
oświadczeń i sposobów realizacji podjętych planów.
Niestety, realizację tych dokumentów i całego programu Zwiazku przerwało
wprowadzenie stanu wojennego i rozwiazanie ZNP.
Należy podkreślić, że wszystkie szkoły polskie mimo ogromnych napięć, mimo
olbrzymiego rozwichrzenia w sferze ideowej i politycznej, jakie miały miejsce w
1981 roku, były jednymi z nielicznych instytucji, które pracowały rzetelnie, bez
żadnych przerw.
Wprowadzone 13 grudnia 1981 roku różne ograniczenia i restrykcje, z
upływem czasu władze łagodziły i pozwalały na ograniczona działalność również
zwiazkowa. Wśród ogółu członków ZNP, którzy nie mogli się pogodzić z
rozwiazaniem ich organizacji, zaczęły tworzyć się grupy inicjatywne, majace na
celu reaktywowanie działalności Zwiazku. Grupy powstały we wrześniu 1982
roku we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Staszów.
Organizację zwiazkowa można było utworzyć tylko w jednym zakładzie pracy,
po dokonaniu rejestracji zwiazku w Sadzie Wojewódzkim, który jednocześnie
zatwierdzał statut tego zwiazku.
W dniu 15 października 1982 roku w budynku Liceum Ogólnokształcacego
w Staszowie odbyło się zebranie przedstawicieli wszystkich grup inicjatywnych
z przedszkoli, szkół podstawowych, ponad podstawowych i innych placówek
oświatowo- wychowawczych z terenu Miasta i Gminy Staszów, w którym
uczestniczyło według listy obecności 58 osób. Po szerokiej dyskusji zebrani
jednomyślnie postanowili utworzyć Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego przy
Inspektoracie Oświaty i Wychowania w Staszowie, którego teren działania
obejmował będzie wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze na obszarze
Miasta i Gminy Staszów.
Zebrani wybrali Komitet Założycielski Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego przy
Inspektoracie Oświaty i Wychowania w Staszowie. W skład tego Komitetu weszli:
1. Helena Kwiatkowska
2. Halina Rogozińska
3. Izabela Skowron
4. Danuta Kaczanowska
5. Aleksander Kwiecień
6. Stanisław Majewski
7. Zygmunt Jaros
8. Michał Żal
9. Henryka Rogala
10. Małgorzata Lisicka
11. Elżbieta Duda
12. Teresa Szymańska
13. Krystyna Małek
14. Wanda Pastuszko
15. Ewa Marzec
16. Eugeniusz Ciepiela
17. Jadwiga Kaczmarczyk
Do reprezentowania Komitetu Założycielskiego i załatwiania formalności
zwiazanych z rejestracja Zwiazku w Sadzie Wojewódzkim upoważniono:
1. Helenę Kwiatkowska
2. Aleksandra Kwietnia
3. Michała Żala
Po opracowaniu projektu statutu, (duża pomoc okazał Adam Koziński) w
dniu 18 października 1982 roku Komitet Założycielski złożył wniosek w Sadzie
Wojewódzkim w Tarnobrzegu o zarejestrowanie nowopowstałego Zwiazku
Nauczycielstwa Polskiego przy Inspektoracie Oświaty i Wychowania w Staszowie
oraz o zatwierdzenie Statutu Zwiazku.
Sad Wojwódzki w Tarnobrzegu z siedziba w Sandomierzu po rozpoznaniu
w dniu 22 XI i 1 XII 1982 roku sprawy z wniosku Komitetu Założycielskiego o
wpisanie do rejestru Zwiazków Zawodowych postanowił wpisać do rejestru
Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego przy Inspektoracie Oświaty i Wychowania w
Staszowie i zatwierdzić jego statut.
Po dokonaniu tych czynności Komitet Założycielski podjał prace zwiazane z
zapisem członków, którzy musieli od nowa składać deklaracje o wstapienie do
ZNP oraz z przygotowaniem zebrania wyborczego nowych władz Zwiazku.
W dniu 17 stycznia 1983 roku Komitet odbył w lokalu Inspektoratu Oświaty
zebranie, na którym postanowiono odbyć 27 stycznia 1983 roku spotkanie z
przedstawicielami grup inicjatywnych oraz ustalono, że 26 lutego odbędzie
się zebranie ogólne wszystkich członków, na którym zostanie wybrana Rada
Zakładowa ZNP zgodnie z postanowieniami statutu. Ostatecznie po pokonaniu
przeszkód organizacyjnych, zebranie wyborcze nowego Zarzadu odbyło się 12
marca 1983 roku, w czasie którego do władz zwiazkowych wybrano:
1. Aleksandra Kwietnia
- jako Prezesa Rady Zakładowej
2. Krystynę Batóg
- zastępcę Prezesa
3. Stefana Kuryka
- sekretarza
4. Stefanię Pawlik
- członka Prezydium
5. Wandę Pastuszko
- członka Prezydium

W tym czasie miejsko-gminna organizacja ZNP liczyła 166 członków.
Podjęto uchwałę o utworzeniu 9 Ognisk ZNP, których prezesami zostali:
1. Ognisko nr 1 w Szkole Podstawowej nr 1 w Staszowie - Janina Kawalec
2. Ognisko nr 2 w Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie - Czesława
Szemraj
3. Ognisko nr 3 w Zespole Szkół Mechanicznych i Liceum Ekonomicznym
- Maria Grębowiec
4. Ognisko nr 4 w Liceum Ogólnokształcacym - Helena Kwiatkowska
5. Ognisko nr 5 w Wiśniowej - Bożena Dywan
6. Ognisko nr 6 w Wiazownicy Kolonii - Maria Swatek
7. Ognisko nr 7 w przedszkolach staszowskich - Zofia Więckowska
8. Ognisko nr 8 w Inspektoracie Oświaty - Halina Rogozińska
9. Ognisko nr 9 w Kurozwękach - Teresa Maj

Głównym zadaniem Ognisk i Zarzadu Rady Zakładowej obok realizacji
zapisów statutowych na rzecz członków ZNP stało się rozbudowanie
organizacji poprzez przyjmowanie w jej szeregi nowych członków. Na efekty
tej pracy nie trzeba było czekać długo. Już w 1986 roku liczba członków ZNP
wynosiła 502 na ogólna liczbę zatrudnionych 631. reaktywowano również
działalność sekcji nauczycieli emerytów członków ZNP. Jej przewodniczaca
została Maria Malec, która zintegrowała to środowisko i zapoczatkowała
współpracę tej sekcji z sekcja sandomierska, której przewodniczaca była
wówczas Maria Jarema.
W 1985 roku wszystkie ogniwa ZNP uroczyście obchodziły 80-ta rocznicę
istnienia Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego. Odbywały się zebrania ognisk tzw.
spotkania pokoleń, w czasie których honorowano zasłużonych zwiazkowców
złotymi odznakami ZNP, odznakami za tajne nauczanie, odznakami zasłużonych
dla województwa i innymi.
Weterani Zwiazku dzielili się swoimi wspomnieniami z młodymi nauczycielami.
Rozwijano działalność kulturalna i sportowa. Dużo pracy w pierwszym okresie
po reaktywowaniu Zwiazku poświęcono gruntownemu zapoznaniu wszystkich
nauczycieli z uchwalona w 1982 roku Karta Nauczyciela - doniosłym dla środowiska
oświatowego aktem, regulujacym status prawny nauczycieli. Rozszerzono
współdziałanie ogniw zwiazkowych z administracja oświatowa, dyrekcjami szkół i
przedszkoli wpływajac na dobra atmosferę w zespołach nauczycielskich i osiaganie
wysokich wyników pracy.
Na poczatku 1986 roku przeprowadzono we wszystkich ogniwach ZNP
kampanię sprawozdawczo-wyborcza, a 19 kwietnia 1986 roku odbyła się
Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Zarzadu Oddziału ZNP w Staszowie.
Delegaci zebrani na konferencji wysoko ocenili działalność zwiazkowa od
momentu reaktywowania ZNP, a zwłaszcza działalność organizacyjna, w wyniku
której nastapiło umasowienie Zwiazku w szeregach nauczycieli i pracowników
oświatowych oraz działalność na rzecz członków Zwiazku.
W wyniku przeprowadzonych wyborów członkami Zarzadu Oddziału zostali:
1. Aleksander Kwiecień
- prezes
2. Stanisław Majewski
- wiceprezes
3. Władysława Wojtyś
- sekretarz
4. Czesława Szemraj
- członek prezydium
5. Maria Malec
- członek prezydium
6. Michał Żal
- członek prezydium
7. Danuta Swatek
- członek prezydium
8. Zofia Więckowska
- członek zarzadu
9. Stefan Orłowski
- członek zarzadu
10. Michał Żal (senior)
- członek zarzadu
11. Maria Grębowiec
- członek zarzadu
12. Anna Ciemińska
- członek zarzadu
13. Elżbieta Duda
- członek zarzadu
14. Janusz Jastrzab
- członek zarzadu
15. Edward Macias
- członek zarzadu

Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej została Jadwiga Kaczmarczyk, a
przewodniczacym Sadu Koleżeńskiego Włodzimierz Chwazik.
Delegatami na Okręgowa Konferencję ZNP w Tarnobrzegu zostali wybrani:
1. Michał Żal
2. Aleksander Kwiecień
3. Jan Sikora
4. Maria Malec
5. Stanisław Wójcik

Na odbytej w czerwcu 1986 roku Konferencji Okręgowej w Tarnobrzegu
Michał Żal został wybrany członkiem prezydium Zarzadu Okręgu ZNP. A Jan
Sikora delegatem na XXXIV Krajowy Zjazd ZNP. Na tym Zjeździe Jan Sikora
wybrany został członkiem Zarzadu Głównego ZNP, gdzie aktywnie pracował w
Komisji Ekonomiczno-Prawnej.
Zarzad Oddziału realizujac swoja statutowa działalność oraz program
Zwiazku przyjęty na XXXIV Krajowym Zjeździe ZNP oraz własne uchwały starał
się aktywizować środowisko nauczycielskie do wytężonej pracy nad osiaganiem
coraz wyższych wyników na niwie pedagogiczno-wychowawczej. Mobilizował
swoich członków do udziału we wszystkich przemianach oświatowych rozwijajac
w Ogniskach pracę samokształceniowa poprzez organizowanie konferencji
pedagogicznych. Zarzad Oddziału aktywnie uczestniczył w organizacji wypoczynku
sobotnio-niedzielnego w placówkach oświatowych w organizacji licznych
wycieczek, rozgrywek sportowych zwłaszcza w piłkę siatkowa, kolonii letnich
dla dzieci nauczycieli i pracowników oświaty, w udzielaniu pomocy materialnej
najbardziej potrzebujacym.
Zarzad Oddziału odpowiadajac na apel Zarzadu Okręgu ZNP w Tarnobrzegu
o ufundowanie przez wszystkich członków Zwiazku, młodzież szkolna i rodziców
pomnika Nauczycieli Ofiar Faszyzmu, właczył wszystkie Ogniska zwiazkowe do
zbiórki pieniędzy na ten cel. Ogniska ZNP i poszczególne szkoły i przedszkola
wpłacały znaczne kwoty na konto Zarzadu Okręgu przyczyniajac się w dużym
stopniu do urzeczywistnienia tej inicjatywy.
W dniu 14 października 1987 roku duża grupa aktywu ZNP ze Staszowa
wzięła udział w uroczystości odsłonięcia tego pomnika w Sandomierzu.
Dla godnego uczczenia 50 rocznicy Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i
wysiłku wielu nauczycieli, którzy w latach okupacji hitlerowskiej organizowali tajne
nauczanie na Ziemi Staszowskiej, Zarzad Oddziału ufundował tablicę pamiatkowa
poświęcona Nauczycielom Tajnego Nauczania i pomordowanym w latach II wojny
światowej.
Z tej okazji, 4 listopada1989 roku, zorganizowano wielka wojewódzka
uroczystość w Szkole Podstawowej nr 1 w Staszowie. Na uroczystość przybyli
nauczyciele tajnego nauczania z terenu całego województwa tarnobrzeskiego,
a także z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Rzeszowa i innych miast Polski, liczne
grono uczniów tajnych kompletów, władze wojewódzkie i zwiazkowe.
W czasie tej uroczystości referat na temat tajnego nauczania wygłosili:
prof. Adam Massalski z WSP Kielce, Zofia Torla z Niska, Franciszek Saramak z
Tarnobrzega, Alina Kowalczewska ze Staszowa. Bardzo ciepło i z ogromnym
wzruszeniem wspominali swoich nauczycieli byli uczniowie tajnego nauczania.
Przemawiali również obecni - Jan Zaciura - wiceprezes Zarzadu Głównego ZNP i
Wacław Zimolag - prezes Zarzadu Okręgu w Tarnobrzegu.
Podczas uroczystości Jan Zaciura w asyście Klubu Nauczycieli Tajnego
nauczania odsłonił pamiatkowa tablicę.
Komisja historyczna Zarzadu Oddziału opracowała prace, o których pisaliśmy
w pierwszej części naszej historii.
Wiosna 1990 roku przeprowadzono we wszystkich Ogniskach kampanię
sprawozdawczo-wyborcza podsumowujac dorobek i wytyczajac zadania na
następna kadencję.
19 maja 1990 roku odbyła się Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Zarzadu
Oddziału, która bardzo wysoko oceniała czteroletnia kadencję ustępujacego
Zarzadu i dokonała wyboru nowego Zarzadu Oddziału w skład którego weszli:
1. Jan Sikora
- prezes
2. Michał Żal
- wiceprezes
3. Henryka Godzwon
- sekretarz
4. Stefan Orłowski
- członek prezydium
5. Henryk Morawski
- członek prezydium
6. Janusz Jastrzab
- członek zarzadu
7. Tadeusz Feręs
- członek zarzadu
8. Jadwiga Kaczmarczyk
- członek zarzadu
9. Janina Kawalec
- członek zarzadu
10. Alina Kowalczewska
- członek zarzadu
11. Jerzy Malczyk
- członek zarzadu
12. Ryszard Krawczyk
- członek zarzadu
13. Maria Pawlik
- członek zarzadu
14. Władysława Wojtyś
- członek zarzadu
15. Krystyna Bystranowska
- członek zarzadu

przewodniczacym Komisji Rewizyjnej wybrany został Marian Toś, a
przewodniczacym Sadu Koleżeńskiego Włodzimierz Chwazik.
Delegatami na Okręgowa Konferencję ZNP w Tarnobrzegu wybrani zostali:
1. Jan Sikora
2. Michał Żal
3. Adam Koziński
4. Izydor Grabowski
5. Stefan Orłowski

W czasie obrad Okręgowej Konferencji w Tarnobrzegu, której przewodniczył
Jan Sikora wybrani zostali do władz okręgowych: Michał Żal - na członka Prezydium
Zarzadu Okręgu i Stefan Orłowski - na członka Zarzadu Okręgu. Delegatami na
XXXV Krajowy Zjazd ZNP wybrany został Michał Żal.
Działalność Zarzadu Oddziału od poczatku kadencji odbywała się w
bardzo trudnym okresie dla polskiej szkoły, pracy i bytu nauczycieli, a także dla
funkcjonowania naszego Zwiazku. Już w końcu czerwca 1990 roku nastapiły
istotne zmiany w zarzadzaniu oświata. Zniesione zostały Inspektoraty Oświaty,
a w ich miejsce z nowym rokiem szkolnym 1990/1991 powołano Rejonowe
Zamiejscowe Oddziały Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Powołane przez Kuratora Oświaty osoby do pracy w Oddziale Zamiejscowym
Kuratorium w Staszowie, gorliwie realizowały politykę "odnowy" oświaty, starajac
się eliminować Zwiazek z wpływu na obsadę kadrowa w placówkach oświatowych,
na ocenę pracy kadry itp.
Kolejni Ministrowie Edukacji Narodowej od 1990 roku poprzez
wprowadzanie coraz bardziej oszczędnościowych i restrykcyjnych programów
oświatowych, doprowadzali szkoły do powolnego upadku, a zawód nauczycielski
na dno ubóstwa i degradacji społecznej. ZNP przez cały kres trwania kadencji
Oddziału zdecydowanie przeciwstawiał się działaniom MEN i władz oświatowych
niższego szczebla oraz ich polityce, doprowadzajacej nauczycieli do coraz większej
pauperyzacji.
Zarzad Oddziału aktywnie właczał się w do organizowanych przez Zarzad
Główny ZNP akcji protestacyjnych. Uczestniczyliśmy we wszystkich formach
protestów od oflagowania obiektów szkolnych, wysyłania apeli do rodziców
i władz, organizowania Czarnej Dekady Polskiej Szkoły do udziału licznej
grupy naszych działaczy w marszu milczenia w Warszawie oraz masowego,
powszechnego udziału w ogólnopolskich strajkach nauczycielskich 28 lutego 1992
roku i 22 kwietnia 1993 roku.
Organizowaliśmy referenda wśród nauczycieli i pracowników oświaty oraz
rodziców w sprawie zamiarów wprowadzenia przez MEN zmian w ustawie
oświatowej i próbom zmian Karty Nauczyciela bez żadnych konsultacji z naszym
środowiskiem. Należy tu podkreślić, że zawsze spotykaliśmy się z ogromnym
zrozumieniem i poparciem rodziców, mimo zmasowanego ataku na nauczycieli i
nasz Zwiazek, prowadzonego przez środki masowego przekazu.
Zarzad Oddziału w czasie całej kadencji 1990-1994 starał się, mimo różnych
przeszkód i trudności, współdziałać z władzami oświatowymi i samorzadowymi
gminy i miasta. Współdziałanie z administracja samorzadowa, w zwiazku z
przejęciem w tym okresie przedszkoli, układało się poprawnie choć nie zawsze
po partnersku. Doświadczenia wynikajace ze współdziałania z samorzadem,
lokalnym wpłynęły na to, że w wyborach samorzadowych w 1994 roku Zwiazek
wział aktywny udział i wprowadził do samorzadu znaczaca grupę swoich
działaczy.
W okresie całej kadencji wielka wagę przykładano do rozwiazywania
wszelkich problemów pracowniczych naszych członków. Owocowało to tym,
że zwiazek stale się umacniał, wzrastał liczebnie, a w jego szeregach pojawiało
się wielu młodych nauczycieli i pracowników oświaty. Na koniec kadencji w 1993
roku ponad 70% czynnie pracujacych nauczycieli i pracowników administracyjno-
obsługowych we wszystkich placówkach oświatowych należało do ZNP.
Zarzad Oddziału korzystajac z dużej pomocy Zarzadu Okręgu prowadził
poradnictwo prawne dla swoich członków w zakresie prawa oświatowego i prawa
pracy. Bardzo aktywnie działali w tym trudnym okresie prezesi Ognisk organizujac
pracę zwiazkowa w swoich placówkach oświatowych.
Zarzad Oddziału bardzo dużo uwagi poświęcał swoim zasłużonym
działaczom zorganizowanym w Sekcji Nauczycieli Emerytów i Rencistów, której
przewodniczaca po śmierci Marii Malec została Alina Kowalczewska.
Aby zachować dla potomnych i uchronić od zapomnienia Alina Kowalczewska
zaktywizowała Oddziałowa Komisję Historyczna, która zbierała i opracowywała
materiały.
Sekcja skupiała 122 członków Zwiazku, a jej aktywna działalność powodowała,
że nauczyciele którzy kończyli czynna pracę zawodowa, nie zrywali ze Zwiazkiem,
lecz dalej aktywnie byli członkami wspólnej rodziny nauczycielskiej.
Mimo trudności i kłopotów, jakie niosło życie, zarówno Oddział jak i Ogniska
aktywnie działały na polu kulturalnym i sportowym. Męska drużyna piłki siatkowej
zajęła czterokrotnie I miejsce, a trzykrotnie II w turniejach organizowanych
przez Radę Kultury Fizycznej przy Zarzadzie Okręgu ZNP. Natomiast żeńska
drużyna zajęła dwukrotnie I miejsce. Działalność ta rozwijała się dzięki Izydorowi
Grabowskiemu z Zespołu Szkół Mechanicznych i Januszowi Jastrzębiowi ze Szkoły
Podstawowej nr 2 .
W roku 1991 Zarzad Oddziału był organizatorem wojewódzkiej imprezy
zwiazkowej - Konkurs żywego słowa im. Prof. Klemensiewicza. Konkurs ten
wygrała Marianna Jastrzab i reprezentowała okręg tarnobrzeski na Ogólnopolskim
Konkursie w Zarzadzie Głównym w Warszawie w 1992 roku zdobywajac tam III
miejsce, a w 1993 roku nagrodę specjalna.
Realizujac zadania wynikajace z ustawy o Zwiazkach zawodowych, a dotyczace
zwiazkowej kontroli warunków pracy i nauki w szkołach i przedszkolach, Zarzad
Oddziału w 1992 roku dokonała wyboru we wszystkich placówkach oświatowych
społecznych inspektorów pracy, przeszkolił ich i podjał aktywna działalność w tym
zakresie. Oddziałowym koordynatorem społecznej inspekcji pracy był Ryszard
Krawczyk z Zespołu Szkół Mechanicznych.
W końcowym okresie kadencji Zarzad Oddziału dużo uwagi w swojej
działalności poświęcił przygotowaniu środowiska oświatowego do zbliżajacych się
zmian w zakresie prowadzenia przez samorzad wszystkich placówek oświatowych
i zmian w zakresie zarzadzania oświata. Aktywnie uczestniczono w przygotowaniu
nowych aktów prawnych jak: zmiana ustawy o systemie oświaty i nowelizacji
ustawy Karta Nauczyciela.
Zbierano opinie środowiska zwiazkowego, wysyłano wspólne stanowisko
do Zarzadu Głównego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, posłów i senatorów,
starajac się mieć wpływ na te ważne dla całej oświaty i nauczycieli unormowania
prawne.
W miesiacach lutym i marcu 1994 roku dokonano gruntownej oceny pracy
zwiazkowej w Ogniskach ZNP i wybrano nowe zarzady.
Prezesami Ognisk na nowa kadencję 1994-1998 wybrano:
-w Ognisku nr 1 w Szkole Podstawowej nr 1 w Staszowie - Jolantę
Papierz
-w Ognisku nr 2 w Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie - Martę
Wydmańska
-w Ognisku nr 3 w Zespole Szkół Mechanicznych - Mariana Tosia
-w Ognisku nr 4 w Liceum Ogólnokształcacym - Stefana Orłowskiego
-w Ognisku nr 5 w Mostkach - Bożenę Dywan
-w Ognisku nr 6 w Smerdynie - Annę Bryłę
-w Ognisku nr 7 w staszowskich przedszkolach - Danutę Rożek
-w Ognisku nr 8 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Ewę
Kalinowska
-w Ognisku nr 9 w Kurozwękach - Wandę Skuzę
-w Ognisku nr 10 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie - Marię
Baradziej
Kampanię sprawozdawczo-wyborcza w Oddziale zakończyła konferencja
sprawozdawczo-wyborcza, która odbyła się 23 kwietnia 1994 roku.
Konferencja bardzo wysoko oceniała działalność Zarzadu Oddziału, a
zwłaszcza prezesa i wiceprezesa za skuteczna działalność na rzecz organizacji
zwiazkowej w tym bardzo trudnym dla oświaty i dla Zwiazku okresie. Konferencja
uznała, że upływajaca kadencja była najtrudniejsza w okresie istnienia Zarzadu
Oddziału w Staszowie, z której Zarzad dzięki determinacji, dużej dyscyplinie
zwiazkowej wszystkich członków, pełnej zaangażowania prezesów Ognisk i
wszystkich ogniw zwiazkowych, wyszedł z honorem, a organizacja oddziałowa nie
tylko się umocniła, lecz i wzrosła liczebnie.
W czasie konferencji wybrano nowy Zarzad Oddziału w następujacym składzie:
1. Jan Sikora
- prezes
2. Michał Żal
- wiceprezes
3. Stefan Orłowski
- sekretarz
4. Jolanta Papierz
- członek prezydium
5. Zofia Więckowska
- członek prezydium
6. Eugeniusz Ciepiela
- członek zarzadu
7. Krystyna Adamczyk
- członek zarzadu
8. Janusz Jastrzab
- członek zarzadu
9. Krzysztof Pawlik
- członek zarzadu
10. Marian Toś
- członek zarzadu
11. Henryk Morawski
- członek zarzadu
12. Jan Gromniak
- członek zarzadu
13. Elżbieta Ciepiela
- członek zarzadu
14. Janina Kawalec
- członek zarzadu

Przewodniczacym Komisji Rewizyjnej został Jan Kowalski, a społecznym
inspektorem pracy Ryszard Krawczyk.
Delegatami na Okręgowa Konferencję ZNP w Tarnobrzegu wybrano:
1. Jana Sikorę
2. Eugeniusza Ciepielę
3. Michała Żala
4. Adama Kozińskiego
5. Jadwigę Kaczmarczyk
6. Stefana Orłowskiego
7. Jana Kowalskiego

W czasie obrad Konferencji w Tarnobrzegu wybrano:
1. Jana Sikorę na wiceprezesa Zarzadu Okręgu ZNP
2. Michała Żala na członka prezydium Zarzadu Okręgu
3. Eugeniusza Ciepielę i Stefana Orłowskiego na członków Zarzadu Okręgu.

Ponadto Jan Sikora został wybrany na członka Zarzadu Głównego ZNP i na
delegata na XXXVI Krajowy Zjazd ZNP.
Jedna z pierwszych poważnych kampanii w jakich Zarzad Oddziału wział
udział, były wybory do władz samorzadu miasta i gminy. ZNP zgłosił 13 kandy-
datów na radnych spośród których mieszkańcy miasta i gminy mandaty radnych
otrzymali: Włodzimierz Chwazik, Eugeniusz Ciepiela, Jan Kowalski, Maria Wójcik,
Stanisław Duliński, Maria Swatek, Alina Kopeć.
Radni członkowie Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego pełnia w naszym samorza-
dzie miasta i gminy wysokie funkcje. Stanisław Duiliński został zastępca przewodni-
czacego Rady Miasta, Eugeniusz Ciepiela został wiceburmistrzem Miasta i Gminy, a
Jan Kowalski został członkiem Zarzadu Miasta i Gminy. Włodzimierz Chwazik pełnił
funkcję przewodniczacego Komisji Oświaty, a członkami tej komisji zostały Alina Ko-
peć, Maria Swatek i Maria Wójcik. Wybory do samorzadu miasta i gminy w 1994 roku
wykazały, że działacze ZNP cieszyli się dużym autorytetem wśród społeczeństwa.
Nowa kadencja rozpoczęła się także od przeniesienia do wszystkich członków
wszystkich członków uchwał i postanowień XXXVI Krajowego Zjazdu, a zwłasz-
cza programu Zwiazku i nowego statutu ZNP.
Odbyto we wszystkich Ogniskach i oddziałach w sasiednich gminach spotka-
nia z Janem Sikora delegatem na Krajowy Zjazd i jednocześnie członkiem Zarzadu
Głównego ZNP, na których dokładnie zapoznano członków Zwiazku z nowym
programem ZNP i nowym statutem.
Rok 1995 był dla Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego rokiem wielkiego jubile-
uszu 90-lecia istnienia i działalności Zwiazku.
21 października 1995 roku Zarzad Oddziału zorganizował w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Staszowie uroczystość jubileuszowa z okazji 90-lecia Zwiazku
Nauczycielstwa Polskiego, w której wzięło udział ponad 250 osób. W czasie uro-
czystości 120 działaczy zwiazkowych otrzymało podziękowania za pracę dla orga-
nizacji zwiazkowej, a najstarszych członków z 50-letnim stażem specjalnym listem
gratulacyjnym. Podczas tej uroczystości władze Miasta i Gminy Staszów wręczyły
Zarzadowi Oddziału medal "Zasłużony dla miasta Staszowa".
Działajaca przy Zarzadzie Oddziału komisja historyczna opracowała historię
zwiazku na Ziemi Staszowskiej, która opublikowano w kolejnych numerach "Goń-
ca Staszowskiego".
W 1997 roku nasz Oddział liczył 549 członków, w tym 325 nauczycieli, 101
pracowników administracyjno-obsługowych i 123 emerytów i rencistów.
W lipcu 1997 roku powódź nawiedziła gminy Staszów, Połaniec i Łubnice.
Wśród poszkodowanych znaleźli się również nauczyciele członkowie ZNP. Nasz
Oddział pospieszył z natychmiastowa pomoca, właczajac się, w zorganizowana
przez Zarzad Główny, akcję pomocy powodzianom. Dzięki tej akcji wielu człon-
ków naszego zwiazku, których gospodarstwa domowe ucierpiały w wyniku kata-
klizmu, otrzymało znaczne środki pieniężne.
Udanie prezentowali się nasi członkowie na polu kulturalnym i sportowym.
Chór Nauczycielski brał udział w ogólnopolskich przegladach w Krośnie i Ostro-
wie Wielkopolskim. Decyzja Zarzadu Oddziału przekazano zwiazkowe pianino
na potrzeby chóru. Nasi siatkarze w corocznym turnieju nauczycielskim odby-
wajacym się w Tarnobrzegu zajęli I miejsce. Drużyna do zwycięstwa poprowadził
Izydor Grabowski. Natomiast nauczycielska drużyna piłkarska prowadzona przez
Janusza Jastrzębia zajęła V miejsce w halowym turnieju w Stalowej Woli.
W marcu 1998 roku środowisko nauczycielskie zaniepokoiły działania ów-
czesnego Ministra Edukacji majace na celu dokonanie "rewolucyjnych zmian w
oświacie". Niewłaściwe przeprowadzenie podwyżki dla nauczycieli i pracowników
obsługi oraz zapowiedź likwidacji Karty Nauczyciela, doprowadziły do ostrego
sprzeciwu Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego. Zarzad Główny proponował mini-
strowi przeprowadzenie w tej sprawie rozmów. Niestety minister nie reagował na
inicjatywy Zwiazku, wobec czego Zarzad Główny przekształcił się w Ogólnopolski
Komitet Protestacyjny, a w kwietniu wszedł w spór zbiorowy z Rzadem i uchwalił
votum nieufności dla Ministra Edukacji.
W maju 1998 roku odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza. Na kon-
ferencjo obecni byli zaproszeni goście m.in.: Wanda Kołtunowicz - członek Zarza-
du Głównego, Anna Banaszak - wiceprezes Zarzadu Okręgu, Eugeniusz Ciepiela
- wiceburmistrz Miasta i Gminy Staszów. W wyniku wyborów Prezesem Zarzadu
Oddziału ZNP w Staszowie został ponownie Jan Sikora.
Ponadto członkami Zarzadu zostali wybrani:
1. Michał Żal
- wiceprezes
2. Beata Walczowska
- sekretarz
3. Bożena Dywan
- członek
4. Dariusz Kubalski
- członek
5. Marta Wydmańska
- członek
6. Wiesława Grabka
- członek
7. Jolanta Papierz
- członek
8. Marian Toś
- członek
9. Danuta Rożek
- członek
10. Anna Bryła
- członek
11. Edward Drózd
- członek
12. Janusz Jastrzab
- członek

Wybrano również Komisę Rewizyjna w składzie:
1. Barbara Kowal
2. Jan Krupa
3. Czesław Brudek
4. Maria Swatek

Wybrano również delegatów na Okręgowa Konferencja ZNP. Delegatami zostali:
1. Jan Sikora
2. Michał Żal
3. Krzysztof Pawlik
4. Dariusz Kubalski
5. Maria Wójcik
6. Stanisław Duliński
7. Jolanta Król

Kadencja 1998-2002 była bardzo trudna dla naszego Oddziału i całego zwiazku.
Zmagaliśmy się z problemami wynikajacymi z wprowadzonej reformy oświaty, z perma-
nentnym niedoinwestowaniem oświaty, z ciagłym brakiem środków na normalne funk-
cjonowanie szkół i przedszkoli. Reforma, ale także niż demograficzny przyniosły ze soba
poważne problemy zwiazane z zatrudnieniem nauczycieli. Zarzad Oddziału wspólnie z
organami samorzadowymi i dyrekcjami szkół tak kierował sprawy zwiazane z ruchem
służbowym, że żaden nauczyciel nie został bezrobotnym. Przedstawiciele Oddziału ne-
gocjowali regulaminy wynagradzania, wielokrotnie zajmowano się sprawami płac nauczy-
cieli i pracowników nie będacych nauczycielami, zorganizowano w szkołach jednodniowy
strajk , analizowano warunki nauki i pracy w szkołach i przedszkolach, analizowano
prawidłowość gospodarowania zakładowymi funduszami socjalnymi. Zajmowano się
sprawami majacymi duży wpływ na działalność Ognisk, a wynikajacymi z bieżacej sytuacji,
jaka niosły wydarzenia lokalne i ogólnopolskie. W tym okresie Zarzad zorganizował 12
szkoleń członków ZNP, prezesów Ognisk i dyrektorów szkół w zakresie zmian w prawie
oświatowym i prawie pracy, zwiazanymi ze sprawami dotyczacymi awansu zawodowego
nauczycieli. Duża aktywnościa wykazywał się Chór Nauczycielski, który uczestniczył w
przegladach w Ostrowie Wielkopolskim i Ostrowcu Świętokrzyskim. Aktywni byli rów-
nież nauczyciele sportowcy, którzy reprezentowali Oddział w rozgrywkach piłki halowej
i piłki siatkowej na turniejach w Tarnobrzegu, Jędrzejowie i Opatowie. W 1998 roku nasi
członkowie kandydowali w wyborach do samorzadów terytorialnych. Z ramienia nasze-
go oddziału radnymi Rady Miejskiej zostali: Eugeniusz Ciepiela, Stanisław Jastrzab, Michał
Żal, Aleksander Kwiecień, natomiast w Radzie Powiatu znaleźli się Antoni Banasiewicz i
Maria Swatek.
W wyniku zmian administracyjnych kraju jakie nastapiły od 1 stycznia 1999 roku prze-
stało istnieć województwo tarnobrzeskie, a Staszów znalazł się w nowym województwie
świętokrzyskim. Rozpoczał się ponowny proces integracji ognisk zwiazkowych w ramach
nowego Okręgu Świętokrzyskiego, podobnie jak to miało miejsce w 1975 roku. W lutym
1999 roku Zarzad Oddziału jednomyślnie podjał uchwałę o przyłaczeniu się do Okręgu
Świętokrzyskiego. Prezes Zarzadu Oddziału Jan Sikora został jednocześnie wicepreze-
sem Zarzadu Okręgu w Kielcach. W Zarzadzie Okręgu znalazł się również Michał Żal.
Na wniosek Zarzadu Oddziału zorganizowano dla nauczycieli stałe porady prawne
prowadzone przez Tadeusza Nowickiego. Do tej inicjatywy przyłaczyły się również
Oddziały działajace na terenie Powiatu Staszowskiego.

W maju 2002 roku do Oddziału ZNP w Staszowie należało 484 członków, w tym
297 nauczycieli, 91 pracowników nie będacych nauczycielami i 96 emerytów i rencistów
skupionych w 13 Ogniskach. W maju 2002 roku do Oddziału ZNP w Staszowie przyjęto
nauczycieli z Zespołu Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym.
W czerwcu 2002 roku odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza podczas
której dokonano wyboru nowych władz Oddziału ZNP w Staszowie. Na konferencji
obecni byli zaproszeni goście m.in. Andrzej Łyczak - Prezes Zarzadu Okręgu, Janina Fur-
manek - sekretarz Zarzadu Okręgu, Czesław Pargieła - Starosta Powiatu Staszowskiego,
Jerzy Wojtal i Eugeniusz Ciepiela - Wiceburmistrzowie Miasta i Gminy Staszów. W imie-
niu ustępujacego Zarzadu sprawozdanie z działalności Zarzadu za okres kadencji od maja
1998 r. do czerwca 2002 r. przedstawił Prezes Zarzadu Jan Sikora. W wyniku wyborów,
prezesem został ponownie wybrany Jan Sikora. Ponadto w skład Zarzadu weszli:
1. Michał Żal
- wiceprezes
2. Jolanta Papierz
- wiceprezes
3. Beata Walczowska
- sekretarz
4. Maria Baradziej
- członek
5. Zbigniew Błasiński
- członek
6. Anna Bryła
- członek
7. Edward Drózd
- członek
8. Anna Dziedzic
- członek
9. Bożena Dywan
- członek
10. Wanda Firlit
- członek
11. Wiesława Grabka
- członek
12. Anna Kaczmarczyk
- członek
13. Ewa Kalinowska
- członek
14. Janina Kłap
- członek
15. Dariusz Kubalski
- członek
16. Anna Kuczyńska
- członek
17. Iwona Mikus
- członek
18. Elżbieta Oleksiak
- członek
19. Barbara Pawłowska
- członek
20. Danuta Rożek
- członek

Wybrano również członków komisji rewizyjnej, którymi zostali:
1. Czesław Brudek
2. Jan Krupa
3. Maria Swatek
4. Jolanta Zdrojkowska

Dokonano również wyboru delegatów na Okręgowa Konferencję Sprawozdawczo-
Wyborcza, która odbyła się w Kielcach. Delegatami byli: Jan Sikora, Michał Żal, Dariusz
Kubalski, Jolanta Papierz i Maria Swatek. Podczas tej konferencji Jan Sikora został wybrany
wiceprezesem Zarzadu Okręgu ZNP w Kielcach oraz delegatem na Krajowy Zjazd ZNP.
Podczas konferencji przyjęto wnioski do realizacji w nadchodzacej kadencji.
Zwrócono uwagę na ścisła współpracę Zarzadu Oddziału z władzami samorzadowymi
w celu prawidłowego rozwiazywania problemów kadrowych i płacowych nauczycieli,
podejmowania przez Zarzad działań zmierzajacych do poprawy sytuacji materialnej
pracowników oświaty nie będacych nauczycielami, rozwijania różnych form działalności
kulturalnej, sportowej i turystycznej wśród członków zwiazku, reaktywowania prac
komisji historycznej przy Zarzadzie Oddziału.
Realizujac statutowe zadania niesienia pomocy członkom Zwiazku, Zarzad Oddziału
zatrudniał doradcę prawnego. Udzielał on raz w miesiacu porad prawnych członkom
Zwiazku, dyrektorom szkół oraz osobom odpowiedzialnym za sprawy oświatowe w or-
ganach samorzadowych. Ponadto zorganizowano 30-godzinny kurs "Prawo oświatowe",
w którym uczestniczyło 60 członków naszego Zwiazku oraz kurs dla przedstawicieli
ZNP, uczestniczacych w pracach komisji na kolejne stopnie awansu zawodowego.
W czasie trwania kadencji nasi zwiazkowcy aktywnie właczali się w ogólnozwiaz-
kowe akcje podejmowane przez Zarzad Główny: wzięli udział w proteście i zbieraniu
podpisów w obronie oświaty publicznej, popierali inicjatywę zwiazkowa dotyczaca zmian
w ustawie emerytalnej, brali udział w organizowaniu i wypracowywaniu stanowiska w
sprawie inicjatywy MEN dotyczacej powołania Narodowego Instytutu Wychowania.
Dużo uwagi poświęcano sprawom pomocy nauczycielom w wypełnianiu ich funkcji
dydaktycznych i wychowawczych. Zarzad udzielił dużego wsparcia władzom powiato-
wym w powołaniu Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych.
Zgodnie z zaleceniami Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Zarzad Oddziału aktyw-
nie właczył się w kampanię wyborcza do samorzadu terytorialnego, zgłaszajac kandydatów
na radnych. W wyniku wyborów 3 naszych członków zostało wybranych do Rady Miejskiej.
Zarzad Oddziału wspierał działalność kulturalna, sportowa i turystyczna prowadzona
przez ogniwa zwiazkowe. Każdego roku finansował wyjazdy Chóru Nauczycielskiego na
przeglady do Ostrowca Świętokrzyskiego, a w 2005 roku zakupił stroje dla pań-członkiń
Chóru. W 2003 roku Prezes Zarzadu Ogniska nr 3, Zbigniew Błasiński, zorganizował I
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarzadu Oddziału. Impreza ta, organizowana co
roku, cieszy się dużym uznaniem wśród nauczycieli. W 2005 roku poszerzono program
turnieju o zawody strzeleckie.
Zarzad Oddziału dużo uwagi poświęcił przygotowaniom powiatowych obchodów
100 - lecia Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego. Uroczystość została zorganizowana 17
września 2005 roku w Staszowie wspólnie z Zarzadami Oddziałów z terenu powiatu
staszowskiego. W obchodach uczestniczyli: Prezes ZNP Sławomir Broniarz, Prezes
Okręgu Świętokrzyskiego Andrzej Łyczak, władze samorzadowe, prezesi Oddziałów
ZNP z całego województwa i ponad 500 członków z terenu powiatu staszowskiego. W
czasie tej uroczystości wręczono 22 Odznaki za 50 - letnia przynależność do ZNP oraz
60 okolicznościowych medali dla zasłużonych działaczy.
Na koniec kadencji Oddział ZNP w Staszowie liczył 369 członków, w tym 299
nauczycieli i 70 pracowników administracyjno-obsługowych. Działajaca przy Zarzadzie
Oddziału Sekcja Nauczycieli Emerytów i Rencistów, której przewodniczaca jest Jadwiga
Kaczmarczyk, liczyła 45 członków.