Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /usr/home/staszow/public_html/index.php on line 5

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/staszow/public_html/index.php:5) in /usr/home/staszow/public_html/index.php on line 17
Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Staszowie

Wstęp
W 2005 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego, jeden z najstarszych
związków zawodowych w Polsce, obchodził jubileusz 100-lecia. Ten wspania-
ły jubileusz stał się okazją do wydania okolicznościowej monografii, poświę-
conej działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Staszowkiej.
Punktem wyjścia do wydania niniejszej publikacji stały się materiały
zebrane w latach 90-tych przez Komisję Historyczną działającą przy Za-
rządzie Oddziału ZNP w Staszowie. Komisja ta pracująca przez 4 lata pod
przewodnictwem Aliny Kowalczewskiej zgromadziła i opracowała materiał
poświęcony nauczycielom tajnego nauczania oraz nauczycielom działającym
w ZNP. Komisja publikowała te materiały w kolejnych numerach "Gońca
Staszowskiego" oraz wydała w maszynopisie kilkadziesiąt egzemplarzy swo-
jej bezcennej pracy.
W niniejszej publikacji pierwszy rozdział poświęcono działalności Związku
na Ziemi Staszowskiej. Starano się odtworzyć historię Związku od okresu
międzywojennego do roku 2005. Niestety o działalności ZNP w okresie
międzywojennym w Staszowie lub innych miasteczkach wchodzących obec-
nie w skład powiatu staszowskiego nie zachowało się zbyt wiele informacji.
Znacznie bogatsze źródła dotyczą okresu po II wojnie światowej. Taki też rys
naszego Związku został zawarty w I rozdziale.
Drugi rozdział to efekt pracy Komisji Historycznej z lat 90-tych. Bez
nanoszenia żadnych zmian włączono publikację noszącą tytuł "Nauczyciele
tajnego nauczania na Ziemi Staszowskiej" wydaną w 1993 roku.
Rozdział trzeci noszący tytuł "Nauczyciele Ziemi Staszowskiej" to rów-
nież efekt pracy wspomnianej już Komisji Historycznej. Rozdział zawierający
biografie zasłużonych działaczy związkowych został poprawiony i powiększo-
ny o kolejne biografie. Niestety nie wszystkie biografie zasłużonych nauczy-
cieli zostały uaktualnione i zapisane w niniejszym rozdziale z przyczyn od nas
niezależnych.
Jako czwarty rozdział załączyliśmy "Rys działalności Staszowskiego Chóru
Nauczycielskiego" autorstwa Marii Żmudy. Staszowski chór od początku
swego istnienia nierozerwalnie związany był ze Związkiem Nauczycielstwa
Polskiego stąd nieprzypadkowo poświęciliśmy mu osobny rozdział.
Całość naszej publikacji traktujemy jako przyczynek do dalszych ba-
dań. Jako wstęp do większej monografii poświęconej nauczycielom Ziemi
Staszowskiej.